Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ενδιαφέρεται για τη μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).
Δυνητικά μετατάξιμοι είναι όσοι:
α)  είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα. Το Τμήμα Φιλολογίας ενδιαφέρεται για κάτοχο διδακτορικού διπλώματος  στις χρήσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και πιστοποίηση Β’ επιπέδου ή Η/Υ ή Μαθηματικό. Το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματα σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
β) διαθέτουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και
γ) έχουν, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, επιτελέσει, αποδεδειγμένα, τουλάχιστον για δύο ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση άμεσα στην υπηρεσία όπου ανήκουν και στο οικείο Α.Ε.Ι (Πρωτόκολλο κεντρικής διοίκησης).
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2610969324 & 969312

Share Button