Διαδικασία για την αδειοδότηση φροντιστηρίων σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012

Μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 4093/2012, όλα τα υφιστάμενα φροντιστήρια (φροντιστήρια ξένων γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης και κέντρα δια βίου μάθησης επιπέδου 1 και 2) υποχρεώθηκαν να επικαιροποιήσουν τις άδειες λειτουργίας τους σε μια διαδικασία που γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επίσης όλα τα φροντιστήρια που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου υποχρεούνται να τον εφαρμόσουν για να αδειοδοτηθούν. Τονίζεται ότι για Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλέγια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, η διαδικασία αδειοδότησης αλλάζει και δεν γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η αδειοδότηση ενός φροντιστηρίου κατά το νόμο 4093/2012 αφορά την κτηριακή του δομή και όχι την ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης αποφασίσει να μετακομίσει την επιχείρηση του σε άλλο κτήριο θα πρέπει να εκδώσει νέα άδεια.

Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να παρουσιάσουμε, σε μορφή θεματικών ενοτήτων, απλά και αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση μιας άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου όταν είναι φυσικό πρόσωπο είναι τα ακόλουθα:

 1. Παράβολο 100 ευρώ (για όλες τις περιπτώσεις πλην του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2) στην Εθνική Τράπεζα. Για κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 το ποσό που κατατίθεται κυμαίνεται από 150 ευρώ έως και 500 ευρώ ανάλογα με το εμβαδόν του εξεταζόμενου κτηρίου.
 2. Φωτοτυπία της ΑΔΤ του ιδιοκτήτη
 3. Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι:
 4. i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού.
 5. ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς.

 1. iv) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
 2. v) επίσης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.

Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΟΓΑ, πρέπει να προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ και βεβαίωση απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ.

 1. Φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι φορολογικά ενήμερο
 2. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης

β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή

γ) ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

 1. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών δηλώνει τον διακριτικό τίτλο που θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά την έκδοση αδείας.
 2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, δήλωση του ν.1599/1986 περί σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

Αντίστοιχα είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο.

Εργασίες μηχανικού οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας εκπαιδευτηρίου

 • Συμπλήρωση της αίτησηςπρος τον ΕΟΠΠΕΠ για την αδειοδότηση του εκπαιδευτηρίου.
 • Βεβαίωση στατικής επάρκειαςως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς. Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής.
 • Αρχιτεκτονική αποτύπωσητων χώρων του εκπαιδευτηρίου (κατόψεις) με ονοματολογία και εμβαδομέτρηση των αιθουσών διδασκαλίας.

Στα σχέδια πρέπει να παρατίθενται επίσης:

α) Ο υπολογισμός της δυναμικότητας του φροντιστηρίου.

β) Αναφορά, με υπογραφή και σφραγίδα του μηχανικού, σε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον υπάρχουν.

γ) Ο έλεγχος επάρκειας του φωτισμού και του αερισμού ανά αίθουσα βάσει του Άρθρου 11 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89, ΥΑ 3046/304/89).

 • Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίαςγια την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.

Ειδικές απαιτήσεις Νόμου 4093/2012 για ΑΜΕΑ

Αρχιτεκτονικές ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ (σε σχέση με την προσβασιμότητα στην είσοδο του κτηρίου, τις ράμπες, τον ανελκυστήρα, το W.C. κτλ)  προβλέπονται για τα φροντιστήρια με δυναμικότητα πάνω από 75 άτομα. Για εκπαιδευτήρια με μικρότερο πληθυσμό δεν υπάρχουν σχετικές απαιτήσεις.

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Τι είναι και τι μελέτες απαιτούνται

Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και κατάθεση της μελέτης πυροπροστασίας υπογεγραμμένης από ιδιώτη μηχανικό. Είναι ουσιαστικά η πιστοποίηση από την Πυροσβεστική ότι ένας χώρος είναι ασφαλής για να λειτουργήσει.

Η εγκεκριμένη μελέτη ορίζει τα μέτρα πυροπροστασίας τα οποία οφείλει να τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής της επιχείρησης.  Τα μέτρα πυροπροστασίας διαφέρουν ανά περίπτωση και προκύπτουν από τη μελέτη πυροπροστασίας την οποία εκπονεί ο ιδιώτης μηχανικός.

Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί προ του 1989 η μελέτη πυροπροστασίας περιλαμβάνει μόνο τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από ιδιώτη μηχανικό σύμφωνα με την πυροσβεστική Διάταξης 16/2015. Ακολούθως, κατατίθεται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία εκδίδει το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1989 πρέπει η μελέτη της πυροπροστασίας να περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη ενεργητικής όσο και τη μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας.

Διαδικασία έκδοσης ενός Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας φροντιστηρίου 

 • Κατατίθεται από τον μηχανικό μία μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική, παθητική ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση του ακινήτου) ακολουθώντας το κατάλληλο Νομικό Πλαίσιο.
 • Εγκρίνεται αυτή η μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το εξεταζόμενο ακίνητο.
 • Υλοποιούνται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης τα μέτρα πυροπροστασίας που προτείνονται στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
 • Κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας (αντίγραφα οικοδομικής άδειας και συμβολαίου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη, μηχανικού και προμηθευτή των πυροσβεστήρων, παράβολο 10 ευρώ για την προμήθεια του βιβλίου καταχωρίσεων της πυροσβεστικής κτλ).
 • Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγχειτην πληρότητα των δικαιολογητικών και εκδίδει το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Συνήθη μέτρα πυροπροστασίας που προκύπτουν για ένα εκπαιδευτήριο

Τα μέτρα προκύπτουν ανά περίπτωση με βάση την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας. Ωστόσο, για μια συνηθισμένη περίπτωση, μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

1) η τοποθέτηση πυροσβεστήρων.

2) η τοποθέτηση πυροσβεστικής φωλεάς.

3) η τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας εξόδου διαφυγής (ΕΧΙΤ).

4) η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς.

Εκτίμηση κόστους για την έκδοση της άδειας

Το κόστος για την έκδοση της νέας άδειας προκύπτει ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Κάνοντας μια εκτίμηση για ένα μέσο φροντιστήριο που εκτείνεται σε 1-2 ορόφους, μπορείτε να υπολογίσετε ένα κόστος εργασιών μηχανικού της τάξης των 800 ευρώ,  το παράβολο των 100 ευρώ για τον ΕΟΠΠΕΠ, 10 ευρώ το κόστος για το βιβλίο καταχωρίσεων της πυροσβεστικής («κόκκινο βιβλίο») και το κόστος των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας.

Η σύσταση μας είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο για την αδειοδότηση της επιχείρησης σας, ώστε να αποφύγετε επιπλέον ταλαιπωρία και κρυφές χρεώσεις.

Γεώργιος Καμίτσος
M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.anakainisi.biz

Share Button