Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απόφαση της 91η/26-1-2017 Γ.Σ.Ε.Σ. ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» στις κατευθύνσεις:

α) Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, και
β) Μαθησιακές Δυσκολίες

Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, σκοπός και αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις σχετικά με: 1. την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2. το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 3. την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης των μαθητών και 4. την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής.

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά κατ’ επιλογή, σειρά επτά εξειδικευμένων σεμιναρίων σε διαφορετικές μορφές αναπηρίας, καθώς και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 200 ωρών σε συνδυασμό με την επιλογή εκπόνησης ή μη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει να κάνει και τα δυο). Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη. Οι ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα είναι Παρασκευή και Σάββατο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν εξ’ αρχής, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχουν, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού Κράτους και άτομα με σοβαρές παθήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3794/04-09-2009 σε ποσοστό μέχρι 5% επί των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019 ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά ανά εξάμηνο σπουδών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Στις δυο Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οποιαδήποτε περίπτωση πτυχιούχου δεν εντάσσεται στα ανωτέρω εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Α) Υποβολή δικαιολογητικών 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.sed.uth.gr/images/webdocs/pms_ea/prokirixi17/dikeologitika.docx

Β)  Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Β.1. Κατάταξη Υποψηφίων και Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα 

Γίνεται κατάταξη όλων των υποψηφίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.sed.uth.gr/images/webdocs/pms_ea/prokirixi17/kritiria–diadik…
και οι πρώτοι 120 που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία: α) όσοι/ες έχουν πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency (Γ2) ή Lower (Β2), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, και οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής συνεχίζουν απευθείας στη διαδικασία της συνέντευξης,

β) όσοι/ες δεν έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με το α) συμμετέχουν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα η οποία διοργανώνεται από το Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες/ούσες στην ανωτέρω εξέταση συνεχίζουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Όσοι αποτύχουν στην εν λόγω εξέταση αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Β.2. Συνέντευξη
Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βαθμολογεί με άριστα το είκοσι (20). Τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α στη συνέντευξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από οκτώ (8) και άνω. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν μόρια χαμηλότερα των οκτώ (8) στη συνέντευξη αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Β.3. Σύστημα Επιλογής Εισακτέων 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων των υποψηφίων γίνεται κατάταξη με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώθηκαν (φάκελος υποψηφιότητας και βαθμολογία συνέντευξης). Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας συνεισφέρει κατά το 80% στην τελική μοριοδότηση του/της υποψήφιου/ας, ενώ η μοριοδότηση της συνέντευξης συνεισφέρει κατά το 20% στην τελική μοριοδότηση.

(Μόρια Φακέλου Υποψηφιότητας Χ 80%) + (Μόρια Συνέντευξης Χ 20%) = Τελική Μοριοδότηση

(μέγιστος αριθμός μορίων συνέντευξης=20)

Ημερομηνίες – Προθεσμίες:

  • Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί κατά το μήνα Μάιο του 2017 σε ημερομηνίες που θα  ανακοινωθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 27/1/2017 έως 31/3/2017 να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Διεύθυνση*:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (παραλιακό συγκρότημα)
Νέο Κτήριο, 1ος Όροφος, Γραφείο 19
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
Τ.Κ. 38221, Βόλος
Υπόψιν: Ασλάνογλου Βασιλική
Τηλ.: 24210 74756

* (Η αποστολή πρέπει να αποδεικνύεται ότι έγινε – με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, το αποδεικτικό από υπηρεσίες ταχυμεταφορών κ.τ.λ. – μέσα στο διάστημα από 27/1/2017 έως 31/3/2017. Σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος υποψηφιότητας δε μπορεί να γίνει δεκτός).

Ημέρες & ώρες συνεργασίας για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας:

Τετάρτη & Πέμπτη και ώρες 9:00-13:00
Παρασκευή και ώρες 17:00-21:00
Σάββατο και ώρες 9:00-13:00
Τηλέφωνο γραμματείας:  2421 0 74756
Ηλεκτρονική διεύθυνση: maspecialed@uth.gr
Ιστοσελίδα: www.sed.uth.gr

Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω ή ηλεκτρονικά

Υποβολή Δικαιολογητικών

Ο/η υποψήφιος/α υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία συνοδεύεται από το φάκελο υποψηφιότητας που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του/της για την εισαγωγή:

Υποχρεωτικά

1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 5 σελίδες)

3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αίτησης Υποψήφιου/ας

4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής)

5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ

6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

7. Μια Συστατική Επιστολή (από μέλος ΔΕΠ)

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

1. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

2. Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία

3. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (με ακριβή Μ.Ο.)

5. Τίτλος διδακτορικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

6. Αποδεικτικά Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή σε Διδασκαλείο

7. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων άνω των 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή

8. Πιστοποιημένες Βεβαιώσεις Ειδικών Γνώσεων (νοηματική-4 κύκλοι ή επάρκεια, braille-πιστοποίηση, κινητικότητα/προσανατολισμός)

9. Δίπλωμα δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή αντίστοιχο)

10. Πτυχιακή Εργασία (Κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή-CD)

*11. Δημοσιεύσεις σε ξένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

*12. Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές

*13. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές

*14. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

*15.Κεφάλαια σε συλλογικούς ξενόγλωσσους τόμους

*16. Κεφάλαια σε συλλογικούς ελληνικούς τόμους

*17. Προφορική ανακοίνωση ή Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster)

*για τα υπ’ αριθμόν 11 έως 17 δικαιολογητικά που καταγράφονται στην παραπάνω λίστα χρειάζεται να κατατεθούν αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε έντυπη μορφή, όπως αυτά εμφανίζονται στους δημοσιευμένους τόμους.

18. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρία. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.

19. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν εργασία σε εθελοντική βάση, καθώς και πρακτική άσκηση σε δομές/φορείς που σχετίζονται με την ειδική αγωγή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
programma_2017
Share Button

Συνημμένα