Μια έρευνα δράσης για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας μέσω της κατασκευής ψηφιακών κόμικς και της χρήσης της δημιουργικής γραφής

Αναφορές

 1. Κωσταρίδου-Ευκλείδη,Α. (2005). Μεταγνωστικές Διεργασίες και Αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 2. Ματσαγγούρας, Η. (2001), Η Σχολική Τάξη: Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αθήνα.
 3. Παπαχρήστου, Β., & Μάνδαλος, Λ. (1999). Η Διδασκαλία του Σκέφτομαι και Γράφω: Στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Η Προοπτική.
 4. ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο. Ανακτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 από τη διεύθυνσηhttp://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/2deppsaps_GlossasDimotikou.zip
 5. Χοντολίδου, Ε. (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Ανακτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 από τη διεύθυνση http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/thematikes/print/3/index.htm.
 6. Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B. (2005). Teachers investigate their work: An introduction to the methods of action research. NY: Routledge.
 7. Bassey, M. (1998). Action Research for Improving Practice. In R. Halsall (ed.) Teacher Research and School Improvement: Opening doors from the Inside, Buckingham: Open University Press.
 8. Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (Eds.). (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school: Expanded edition. Washington, DC: National Research Council.
 9. Craggs, C. E. (1992). Media Education in the Primary School. NY: Routledge.
 10. Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change. Milton Keynes: Open University Press.
 11. Gorman, M. (2008). Getting graphic! Comics for kids. Columbus, OH: Linworth.
 12. Gotham Writers’ Workshop, (2003). Writing Fiction: The practical guide from the New York’s acclaimed creative writing school. NY: Bloomsbury.
 13. Hall, O. (2001). How Fiction Works. Cincinnati Ohio: Story Press.
 14. Hutchinson, K. H. (1949). An Experiment in the Use of Comics as Instructional Material. Journal of Educational Sociology, Vol. 23, pp. 236-245.
 15. Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When Choice is Demotivating Can One Desire Too Much of a Good Thing. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 79, pp. 995-1006.
 16. Kemmis, K. & McTaggart, R. (2000). Participatory Action Research, in N. Denzin and Y. Lincoln. (eds.), Handbook of Qualitative Research, London: Sage.
 17. Koshy, V. (2005). Action Research for Improving Practice: A Practical Guide. London: Paul Chapman Publishing.
 18. Lodigo, M. G., Spaulding, D.T., Voegtle, K. H. (2010). Methods in Educational Research: From Theory to Practice (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
 19. McNiff, J. (1995). Action Research for Professional Development. London: Hyde Publications.
 20. Phillips, D. & Carr, K. (2010). Becoming a teacher through action research: Process, Context, and Self-Study (2nd ed.). NY: Routledge.
 21. Platt, J. M. (1975). Visual Literacy: What Research Says to the Teacher. Washington, D.C.: National Education Association, 1975.
 22. Sagor, R. (2000). Guiding school improvement with action research. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 23. Somekh, B. (2006). Action Research: a Methodology for Change and Development. Maidenhead: Open University Press.
 24. Stringer, E. T. (2007). Action Research (3rd ed.). LA: Sage Publications.
 25. Swartz, L. (3/7/2009). Going graphic: using comics and graphic novels to boost the literacy of English language learners. Ανακτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 από τη διεύθυνση http://www.rubiconpublishing.com/Files/Image/LNS_PUBLICATION_FINAL.pdf.
 26. Tingley, S. (2007). How Owly and Wormy became friends: Using a “Silent” comic to inspire creative writing.
 27. Wickham, S. & Versveld, R., (1998). Investigating and establishing best practices in the teaching of English as a second language in under-resourced and multilingual contexts. Ανακτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 από τη διεύθυνση http://www.jet.org.za/publications/pei-research/001728%20Wickham%20Versfeld%20Best%20practices%20in%20ESL%20teaching%20-%20mai.pdf
 28. Wiggins, G. & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 29. Woolfolk, E. A. (1998). Educational Psychology (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.