Μαθησιακά αντικείμενα (learning objects)

Μαθησιακά αντικείμενα (learning objects)  με διαθεματικές προεκτάσεις στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Ένα παράδειγμα διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού Multimedia Builder

Ζωή Αμπράζη -1, Αντώνιος Μπούρας -2
1 Δασκάλα Μετεκπαιδευόμενη, Διδασκαλείο Ρόδου,
2 Δρ Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Παν. Αθηνών

Η παρούσα εργασία θα βρίσκεται στις αναρτημένες ανακοινώσεις στα πλαίσια του συνεδρίου –Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας-,που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 17-20 Μαΐου.

Πραγματικό μέγεθος 100 εκ. Χ 130εκ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και ότι τα παιδιά της ειδικής αγωγής είναι ακόμη πιο ξεχωριστές περιπτώσεις, θα επιχειρήσουμε με την παρούσα εργασία να προτείνουμε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας αξιοποιήσιμες σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα  όπως το κανονικό τμήμα μιας τάξης , το τμήμα ένταξης ή το σχολείο ειδικής Αγωγής. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, όπου αυτός θεωρείται  αναγκαίος για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, καθώς   η εκπαιδευτική πράξη, έτσι όπως διαμορφώνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα,  δεν μας επιτρέπει να φτάνουμε σε λεπτομερείς  αναλύσεις όσον αφορά το γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο του κάθε παιδιού. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε σχέση με το γλωσσικό φαινόμενο, μας οδηγούν στο να αναζητήσουμε άλλους τρόπους / τεχνικές από τους παραδοσιακούς, προκειμένου να προσεγγίσουμε τα κείμενα. Τρόπους που θα σέβονται και θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες τους. Αυτή η στάση μας οδηγεί και στο να καταρρίψουμε το στερεότυπο που συνδυάζει την έννοια της λογοτεχνίας μονάχα με γραπτά κείμενα. Θεωρώντας ότι το παραμύθι  είναι το πιο πρόσφορο είδος του λόγου που θα υποβοηθήσει τους μαθητές  να αποκτήσουν ποικίλα συναισθηματικά και διανοητικά ερεθίσματα, να αναπτύξουν την γλωσσική τους έκφραση και την αισθητική τους εμπειρία, επιλέξαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Τα παιδιά του Χειμώνα», της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, το οποίο παράλληλα   εμπλουτίσαμε με δραστηριότητες που απλώνονται σε μεγάλο μέρος του αναλυτικού προγράμματος, μέσα από το πολυμεσικό περιβάλλον του Μultimedia Builder. Η πρόταση αυτή δεν είναι ωστόσο αποτέλεσμα πολύχρονης  έρευνας της οποίας τα αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν,  αλλά ξεκινώντας με τη θέση,  ότι και η πιο άψογα οργανωμένη διδασκαλία  μπορεί να κολλήσει σε σημεία που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, προτείνουμε την παρούσα  προσέγγιση δεχόμενοι εξ αρχής, ότι η  χρήση τέτοιων μαθησιακών αντικειμένων, που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, διευκολύνουν  το παιδαγωγικό ζεύγος στην άμεση διορθωτική παρέμβαση με το καταλληλότερο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό το οποίο καλλιεργεί παράλληλα  και τη συναισθηματική νοημοσύνη EQ (Εmotional Intelligence) του παιδιού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  Μαθησιακά Αντικείμενα, Λογοτεχνία, Μαθησιακές δυσκολίες, Διαθεματικές δραστηριότητες , Πολυμεσικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο…