Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των οκτακοσίων (800) θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

school-symvouloi_2022

Συνημμένα