ΣΕΙΡΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, Αμερική, η Δύναμη Της Επανάστασης

Ξενόγλωσσες παραπομπές

About Japan Series (1995) Education in Japan. Japan: Foreign Press Series.

Acham, J. and Bwibo, N. (1989) Health Education in Kenya – An Overview. In: C. James, J. Balding and D. Harris (1989) (Eds.) World Yearbook of Education 1989: Health Education. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Acker, S., Megarty, J., Nisbet S., and Hoyle, E. (1980) (Eds.) World Yearbook of Education 1984: Women and Education. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Alexander, R. (2001) Culture and Pedagogy: International Comparisons in Primary Education. Oxford: Blackwell.

Allman, P. (1999) Revolutionary Social Transformation: Democratic Hopes, Political Possibilities and Critical Education. London: Bergin & Garvey.

Alvarez, B. Dassin, J., Rosenberg, Bloom, D. (1999) Education in Central America, Development Discussion Paper No. 711. President and Fellows of Harvard College Development Discussion Papers Central America Project Series.

Anaquod, D., Thomas, M. and Taylor, K. (1984) Report of the Present Situation of the Mapuche in Chile. Presented to the Working Group of Indigenous Populations of the United Nations.

Aokman, S. (1997) Intercultural Education in Latin America. In: D. Coulby, J. Gundaara and C. Jones (1997) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Intercultural Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Arthur, J. (2001) Perspectives on educational language policy and its implementation in African classrooms: a comparative study, Compare, 31(3), 347-362.

Ashraf, S. and Hirst, P. (1994) Religion and Education: Islamic and Christian Approaches. Cambridge: The Islamic Academy.

Baldino, R. (1992) Example of a Work Contract in Solidarity Assimilation Groups. Rio Claro: University Library.

Baranovic, B. (2001) History textbooks in post-war Bosnia and Herzegovina, Intercultural Education, 12(1), 14-25.

Bartlett, D. and Rayne, S. (1997) Grounded theory – Its basics, rational and procedures. In: G. McKenzie, J. Powell and R. Usher (Eds) Understanding Social Research: Perspectives on Methodology and Practice. London: Falmer Press.

Bass, C. (1998) Education in Tibet. Policy and Practice Since 1950. London: Tibet Information Network.

Bekalo, S. and Bangay, C. (2002) Towards effective environmental education in Ethiopia: problems and prospects in responding to the environment – poverty, challenge, International Journal of Educational Development, 22, 35-46.

Bell. G. (1995) Educating European Citizens. Citizenship Values and the European Dimension. London: David Fulton Publishers.

Beresford-Hill, P. (1998) Education and Privatization in Eastern Europe and the Baltic Sates. Wallingford: Triangle.

Berg, B. (1995) Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 2nd edn. Boston: Allyn and Bacon.

Berner, B. (1980) New Technology and Women’s Education in Sweden. In: S. Acker, J. Megarty, S. Nisbet and E. Hoyle (1980) (Eds.) World Yearbook of Education 1984: Women and Education. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Best, J. and Kahn, J. (1986) Research in Education, 5th edn. London: Prentice-Hall.

Bilgrami, H. and Ashraf, S. (1985) The Concept of Αn Islamic University. Cambridge: Hoddeer & Stoughton.

Birzea, C. (1994) Educational Policies of the Countries in Transition. Paris: Council of Europe.

Brenner, L. (2001) Controlling Knowledge. Religion, Power and Schooling in a West Africa Muslim Society. Indianapolis: Indiana University Press.

Brock, C. and Tulasiewicz, W. (1994) Education in a Single Europe. London: Rutledge.

Burrell, M. and Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann Educational Books.

Burtonwood, N. (1986) The Culture Concept in Educational Studies. London: fer-Nelson.

Canon Collins Educational Trust for Southern Africa (1996) Education for Change in South Africa. National Commission of Higher Education. International Journal of Educational Development, 21, 135-148.

Caribbean Community Secretariat (1993) The Future of Education in the Caribbean. Caribbean: Community Secretariat.

Carnoy M. (1999) Globalization and Educational Reform: What Planners Need to Now. Paris: UNESCO.

Carraher, T., Carraher, D. and Schliemann, A. (1988) Na Vida Dez, Na escola Zero. Sao Paulo: Cortez Editora.

Chaiklin, S. (2001) The Theory and Practice of Cultural–Historical Psychology. London: Aarhus University Press.

Chege, J. (2000α) Prevalence rates and degree of hearing impairments among children in Kenya, African Journal of Special Needs Education, 6(1), 21-28.

Chege, J. (2000β) Knowledge, attitudes and perspectives on impairment in Kenya, African Journal of Special Needs Education, 6(1), 21-28.

Cheng, K. (2001) Changing Cultures and Schools in the People’s Republic of China: Tradition, the Market and the Educational Change. In: J. Cairns, D. Lawtion and R. Gardner (2001) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Values, Culture and Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Chung, F. and Ngara, E. (1985) Socialism, Education and Development. A Challenge to Zimbabwe. Zimbabwe Publishing House.

Cohen, L. and Manion, L. (1994) Research Methods in Education, 2nd edn. London: Routledge.

Coleman, P. (1998) Parent, Student, and Teacher Collaboration: The Power of Three. London: Corwin Press inc.

Collins, P. (2009) PAPER Educational Equity in Central America: A pending issue for the public agenda. USAID Washington.

Commeyras, M. and Chilisa, B. (2001) Assessing Botswana’s first national survey on literacy with Wagner’s’ proposed schema for surveying literacy in the «Third World», International Journal of Educational Development, 21, 433-446.

Coulby, D. (1997) Geopolitics Language Education and Citizenship in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. In: D. Coulby, J. Gundaara. and C. Jones (1997) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Intercultural Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Coulby, D., Gundaara, J., and Jones, C. (1997) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Intercultural Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Cousin, O. (2001) Changing Cultures and Schools in France. In: J. Cairns, D. Lawtion and R. Gardner (2001) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Values, Culture and Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

D’ Ambrosio, U. (1997) Ethnomathematics and its Place in the History of Pedagogy of Mathematics. In: A. B. Powerll and M. Frankenstein (Eds.) Ethnomathematics, Challenging Eurocentrism in Mathematics Education. New York: State University of New York Press.

Damianova-Ivanova, A. (1995) Secondary Education in Bulgaria. Strasbourg: Council of Europe Press.

Daniels, H and Garner, P. (2000) Inclusive Education: Challenges in the New Millennium. London: Kogan Press.

Davies, B. and Evans, J. (2001) Changing Cultures and Schools in England and Wales.  In: J. Cairns, D. Lawtion and R. Gardner (2001) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Values, Culture and Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

de Figueiredo-Cowen, M. and Gastaldo, D. (1995) (Eds) Paulo Freire at the Institute. London: Institute of Education University of London.

Department of Education (2001) Education in Oman. Oman: Ministry of Education.

Dewees, A. and Klees, J. S. (1995) Social movements and the transformation of national policy: street and working children in Brazil, Comparative Education Review, 39(1), 76-100.

Domovic, V., Godler, Z. and Prevision, V. (2001) Stream ling for democracy: intercultural predispositions of the Croatian secondary school population, Compare, 5-11.

Dong, J. (1997) Minority Education in the People’s Republic of China. In: D. Coulby, J. Gundara. and C. Jones (1997) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Intercultural Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Dorsey, B. (1981) Equality of Educational Opportunity in Zimbabwe: Past and Future. In: J. Megarry, S. Nisbet and E. Hoyle (1981) (Eds.) World Yearbook of Education 1981: Education of Minorities. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Eastman, C. (1981) The American Indian’s Language and Culture in US Education. In: J. Megarry, S. Nisbet and E. Hoyle (1981) (Eds.) World Yearbook of Education 1981: Education of Minorities. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Egrand, L. (1985) The Present State of Educational Research in France. In: J. Nisbet, J. Megarry and S. Nisbet, S. (1985) (Eds.) World Yearbook of Education 1985: Research Policy and Practice. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Falaturi, A. (1990) Islam in Religious Education Textbooks in Europe. Germany: The Islamic Scientific Academy.

Francis, L. and Kay, W. (2000) (Eds.) Religion in Education: Teaching about Hudaism, Buddhism and Sikhism. Herefordshire: Antony Rowe Ltd.

Franzona, S. (2001) Changing Cultures and Schools in the United States of America. In: J. Cairns, D. Lawtion and R. Gardner (2001) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Values, Culture and Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Freire, P. (1972) Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Penguin.

Frynjulf, P. (1995) Secondary Education In Norway. Paris: Council of Europe Press.

Gadagbui, G. (1998) Education in Ghana and Special Needs Children. Accra North: City Publishers.

Gall, M. D., Borg, W. R. and Gall, J. P. (1996) Educational Research: An Introduction, 6th edn. New York: Longman Publishers USA.

Gallart, M. A. (2001) Poverty, youth and training: a study of four countries in Latin America, Compare, 31(1), 113-128.

Gardens, P. (1997) On culture, geometrical thinking and mathematics education. In: A. Powell and M. Frankenstein (Eds) Ethnomathematics, Challenging the Eurocentrism in Mathematics Education. New York: State University of New York Press.

Ghulam, S. (1996) Issues in Muslim Education. London: The Muslim Educational Trust.

Glaser, B. and Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.

Grant, C. (1999) Multicultural research: A Reflective Engagement with Race, Class, Gender and Sexual Orientation. London: Falmer Press.

Grant, N. (1981) The Education of Linguistic Minorities in the USSR. In: J. Megarry, S. Nisbet and E. Hoyle (1981) (Eds.) World Yearbook of Education 1981: Education of Minorities. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Grant, N. and Bell, R. (1995) Block 7, Education in Europe. Milton Keynes: The Open University Press.

Greenland, J. (1981) Minority Group Interests within Nation-Building Policies in Africa. In: J. Megarry, S. Nisbet and E. Hoyle (1981) (Eds.) World Yearbook of Education 1981: Education of Minorities. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Guba, E. and Lincoln, Y. (1985) Naturalistic Inquiry. London and Newbury Park: Sage.

Habermas J. (1973) Theory and Practice. Boston: Beacon Press.

Hanley, E. (2001) Reconsidered: the political dimension of educational stratification in state-socialist Czechoslovakia, Sociology and Education, 74, 25-43.

Hapgood, K. And Fennes, H. (1997) Intercultural Learning in the Classroom. London: the Federation of AFS Organizations in Europe.

Harber, C. (1997) Education, Democracy and Political Development in Africa. London: Sussex Academic Press.

Hargreaves, E., Montero, C., Chau, N., Sibli, M. and Thanh, T. (2001) Multigrade teaching in Peru, Sri Lanka and Vietnam: an overview, International Journal of Educational Development, 21, 499-520.

Hean, S. and Garrett, R. (2001) Sources of job satisfaction in science secondary school teachers in Chile, Compare, 31(3), 363-369.

Hiami, A. and Smith, E. (2000) The social function of Education in a developing country: the case of Malaysian schools and the role of the Malaysian teacher, Star Education Supplement (Malaysia), 20 February, 127-138.

Hinton, O. (1997) Intercultural Education in France. In: D. Coulby, J. Gundaara. and C. Jones (1997) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Intercultural Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Holloway, I. (1997) Basic Concepts for Qualitative Research. Oxford: Blackwell Science.

Husen, T. (1988) Research Paradigms in Education. In: J. Keeves (Ed.) Educational Research, Methodology, and Measurement: An International Handbook. Oxford: Pergamon Press.

IDB (1996) Economic and Social Progress in Latin America. Inter-American Development Bank.

IDB (1998) Facing Up to Inequality in Latin America: Economic and Social Progress in Latin America. Inter-American Development Bank.

James, C. (2001) Making teaching relevant: toward an understanding of students’ experience in a culturally «different» Sweden, Pedagogy, Culture and Society, 9(3), 407-426.

Jamieson, M., Parlett, M. and Pocklington, K. (1977) Towards Integration. Windsor: NFER.

Kaplan, A., Abu-Sa’Ad, I. and Yonah, Y. (2001) Jewish-Arab relations in Israel: perceptions, emotions, and attitude of university students of education, Compare, 289-316.

Kerr, Σ. (1995) Teachers’ Continuing Education and Russian School Reform. Paper prepared for presentation at the Conference of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, Washington.

Kisanji, J. (1993) Special Education in Africa. In: P. Mittler, R. Brouilletette and D. Harris (1993) (Eds.) World Yearbook of Education 1993: Special Needs Education. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Knijnik, G. (1997) An ethomathematical approach in mathematical education. In: A. Powell and M. Frankenstein (Eds) Ethnomathematics, Challenging the Eurocentrism in Mathematics Education. New York: State University of New York Press.

Korean Council for University Education (1990) Korean Higher Education – Its Development, Aspects and Prospects/Korean: Korean Council For Education.

Kumar, R. (1999) Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. London: Sage.

Kwiran, M. (2001) Changing Cultures and Schools in Germany. In: J. Cairns, D. Lawtion and R. Gardner (2001) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Values, Culture and Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Law, W. (2002) Education Reform in Taiwan: a search for a «national» identity though democratization in Taiwanisation, British Association for International and Comparative Education, 21, 57-83.

Lee, W. and Bray, M. (1997) Education and Political Transition: Perspectives and Dimensions in East Asia. Hong Kong: The University of Hong Kong.

Leino, M. and Lahema, E. (2002) Constructing and educating «problem children»: case of post-communist Estonia, International Journal of Inclusive Education, 6(1), 17-31.

Lemmer, E. (2003) Contemporary Education: Global Issues and Trends. Sandton: Interpak, kwazulu-Natal.

Mahalingam, R. and McCarthy, C. (2000) Multicultural Curriculum. London: Routledge.

Malbran, M. and Mac Donagh, M. (1993) Special Education in Ibero-American Countries: Current Situation and Tendencies. In: P. Mittler, R. Brouilletette and D. Harris (1993) (Eds.) World Yearbook of Education 1993: Special Needs Education. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Mao Tse-Tung, (χ.χ.) The Red Book. China: State Publisher.

Martin, B. (1997) Mathematics and social interests. In: A. Powell and M. Frankenstein (Eds) Ethnomathematics, Challenging the Eurocentrism in Mathematics Education. New York: State University of New York Press.

Mary, H. (1997) An example of traditional’s women work as a mathematical recourses. In: A. Powell and M. Frankenstein (Eds) Ethnomathematics, Challenging the Eurocentrism in Mathematics Education. New York: State University of New York Press.

Mawutor, K. (2001) Some historical perspectives in the development of special education in Ghana, European Journal of Special Needs Education, 16(1), 29-40.

Mawutor, K., Hayford, S. Ihenacho, I. and Ocloo, M. (1998) Issues in Special Education. Ghana: University College of Education of Winneba.

Mclaren, P. (2005) Che Guevara, Paulo Freire and the Politics of Hope, Journal of Latin America, 67, 211-229.

Miles, M. (1998) Blind & Sighted Pioneer Teachers in 19th Century China & India. Birmingham: Miles M.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1984) Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. London, Newbury Park: Sage.

Mittler, P, Brouilletette, R. and Harris, D. (1993) (Eds.) World Yearbook of Education 1993: Special Needs Education. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Morrow, R. and Torres, A. (2001) Gramsci and popular education in Latin America: from revolution to democratic transitions, International Journal of Educational Development, 21, 331-343.

Muckle, J. (1993) Education in Russia Past and Present. Nottingham: J. Y. Muckle.

Nalgo, A. and Nut, N. (1993) Learning the Hard way. London: World University Service.

Nash, S. (1997) (Ed) First Light: An Anthology of Paraguayan Women Writers.

Nixon, J., Martin, J., McKeown, P. and Ranson, S. (1996) Encouraging leaning. Towards a Theory of the learning School. Buckingham: Open University Press.

Norberg, K. (2001) The constitutive values of Swedish schooling: a challenge to the inner life of schools, Pedagogy, Culture and Society, 9(3), 371-386.

OECD (1994) Issues in Education in Asia and the Pacific: An International Perspective. Proceeding of the Conference in Hiroshima. Paris: OECD.

Olsson, T. (1994) (Ed) Tarbiya: Education and Politics in Islamic Movement in Jordan and Malaysia. Malmoe: Lund.

Pakhomow, N. and Touptalov, Y. (1993) In Search of New Approaches to Basic Education and the Evaluation of Learning Achievement in the last Days οf the USSR. Paris: UNESCO.

Parlett, M. and Hamilton, D. (1976) Evaluation as illumination. In: D. Tawney (Ed.) Curriculum Evaluation Today: Trends and Implications. London: Macmillan Education Ltd.

Phillips, D. and Kaser, M. (1992) Education and Economic Change in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Wallingford: Triangle Books.

Plato (1954) Plato. The Last Days of Socrates, Translated by H. Tredennick. London: Penguin.

Polat, F. (2001) Changing attitudes of school psychologists towards pupils with special educational need in Turkey, European Journal of Special Education, 16(1), 55-64.

Powney, J. and Watts, D. M. (1987) Interviewing in Educational Research. London: Routledge & Kegan Paul.

Pritchard, R. (2002) Was East German education a victim of West German ‘colonization after unification’?, British Association for International and Comparative Education, 26, 78-91.

Puurula, A., Neil, S., Vasileiou, L., Husbands, C., Lang, P., Katz, Y., Romi, S., Menezes, I. and Vriens, L. (2001) Teacher and student attitudes to affective education: a European collaborative research project, Compare, 31(2), 165-185.

Reason, P. and Rowan, J. (Eds) (1996) Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research. New York: John Wiley & Sons Ltd.

Report of the Fifth Meeting Held in Kadoma (1991) Personnel, Information Records and Management Procedures in the National Education System of Zimbabwe. London: Commonwealth Secretariat.

Robson, C. (1996) Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers. Oxford: Blackwell.

Sahim, A. (2001) Religious education in Turkey, International Journal of Comparative Religious Education and Values, 13(2), 64-68.

Sarwar, G. (1984) Syllabus and Guidelines for Islamic Teaching. London: The Muslim Educational Trust.

Savran, S., Tanor, B. and Vassaf, G. (1985) Out of Order, Turkish Universities and Totalitarianism. London: Harold Piter.

Schiefelbein, E. (1985) Educational Research in Latin America. In: J. Nisbet, J. Megarry and S. Nisbet, S. (1985) (Eds.) World Yearbook of Education 1985: Research Policy and Practice. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Schott, D. and Usher, R. (1999) Researching Education: Data, Methods and Theory in Educational Enquiry. London: Cassell.

Schuster, R. and Ogilvy, J. (1980) The Emergent Paradigm: Changing Patterns of Thought and Belief. Analytical Report No. 7. Values and Lifestyles Program, SRI International. Calif: Menlo Park.

Sefa Dei, J. (2000) Rethinking the role of Indigenous knowledge in the academy, International Journal of Inclusive Education, 4(2), 111-132

Shaw, M. and Ormstron, M. (2001) Values and vodka: cross-cultural anatomy of an Anglo-Russian educational project, International Journal of Educational Development, 21, 119-133.

Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. London: Sage Publications.

Sobkin, V. (2000) Education and the problem of social inequality in Russia, International Journal of Inclusive Education, 5(2/3), 293-303.

Stromquist, N. (2001) What poverty does to girls’ education: the intersection class, gender and policy in Latin America, Compare, 31(1), 39-56.

Taylor, P. and Mulhall, A. (2001) Linking learning environments through agricultural experience – enhancing the learning process in rural primary schools, International Journal of Educational Development, 21, 135-148.

Thomas, W. and Moran, K. (1997) Struggling for Continuity: Ethnic Identities and Language in the United States. In: D. Coulby, J. Gundaara. and C. Jones (1997) (Eds.) World Yearbook of Education 2001: Intercultural Education.  New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Tibbitts, F. (2001) Prospects of civics education in transitional democracies: results of an impact study in Romanian classrooms, Intercultural Education, 12(1) 28-41.

Tomlinson, P. (1989) Having it both ways: Hierarchical focusing as research interview method, British Educational Research Journal, 15(2), 155-176.

Urch, G. (1992) Education In Sub-Saharan Africa. London: Garland Publishing, Inc.

Wah-Wing, L. (2002) Education reform in Taiwan: a search for a «national» identity through democratization and Taiwanisation, British Association for International and Comparative Education, 34, 23-34.

Watson, K. (1981) Changing Policies Toward the Education of Minority Groups in China. In: J. Megarry, S. Nisbet and E. Hoyle (1981) (Eds.) World Yearbook of Education 1981: Education of Minorities. New York: Kogan Page Limited and Contributors.

Webber, S. (2000) School, Reform and Society in the New Russia. London: Macmillan Press Ltd.

Westbuty, I., Horman, S. and Riquarts, K. (2000) Teaching and Reflective Practice: the German Didactic Tradition. London: Lawrence Erlbaum.

Woodrow, D. (2001) Cultural determination of curricula, theories and practices, Pedagogy, Culture and Society, 9(1), 21-28.

www.wikipedia.org

Zaim, S., Dinger, N. and Tug, S. (1985) Survey of Muslim Education. London: The Islamic Academy.

Ελληνόγλωσσες παραπομπές

Αλιμπράντη – Μαράτου, Λ. (2002) Διακρατικός Οδηγός για τη Μονογονεΐκότητα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Δάμιαλη Σ., Μουρτζίνου Ε., και Πολύζου Δ. (1999) Παιδιά σε ανάγκη, Virtual School, The sciences of Education Online, 1(4).

Ελύτης, Ε. (1991) Τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά. Αθήνα: Εκδ. Ίκαρος.

Καλτσούνη-Νόβα, Χ. και Γιώτη, Α. (2002) Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για την προοπτική της εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Περιεχόμενο σπουδών και ευρωπαϊκή ταυτότητα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 126, 91-102.

Κιλαπάν, Λ. (2003) Η Ελληνική καταγωγή των Αραουκανών της Χιλής, Μετ. Γ. Λαθύρης. Αθήνα: Ηλιοδρόμιον.

Κόντογλου, Φ. (1989) Αδάμαστες Ψυχές, 6η Έκδοση. Αθήνα: Εκδ. Αστήρ.

Κουτάντος, Δ. (2005) Η Εκπαίδευση Παιδιών και Νέων με Μειωμένη Όραση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κούντερα, Μ. (1983) Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι, Μετ. Κ. Δασκαλάκη. Αθήνα: Εκδ. Εστία.

Mακρυνιώτη,  Δ. (1999) H γλώσσα των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση: μια πρώτη συζήτηση, Virtual School, The sciences of Education Online, 2 (1). http://www.auth.gr/virtualschool/2.1/TheoryResearch/MakryniotiDiscourse.html.

Μάρκες, Γ. Γ. (1982) Εκατό Χρόνια Μοναξιά, Mετ. Κ. Σωτηριάδου – Μπαράχας. Αθήνα: Εκδ. Λιβάνη.

Soderquist – Kiskira, M. (2001) Η κρατική εκπαίδευση στη Σουηδία: Μερικά θέματα επικαιρότητας στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 121, 111-115.

Ταρί, Α. (2003) Η Σύγκρουση των Φονταμενταλιστών – Σταυροφορίες, Τζιχάντ και Νεωτερικότητα, Μετ. Σ. Μιχαήλ. Αθήνα: Εκδ. Άγρα.

Τούντας, Γ. (2000) Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, Αρχ. Ελλ. Ιατρ., 17(4), 351-354.

Τσάνγκ, Γ. (1998) Αγριόκυκνοι – Τρεις κόρες της Κίνας, Μετ. Κ. Καρούση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείων της «Εστίας».

Φραντζή, Π. και Φωτεινός, Δ. (2001α) Εκπαιδευτικά συστήματα: Αιγύπτου, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 118, 80-88.

Φραντζή, Π. και Φωτεινός, Δ. (2001β) Εκπαιδευτικά συστήματα: Ελλάδας Αγγλίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 117, 82-95.

Φραντζή, Π. και Φωτεινός, Δ. (2001γ) Εκπαιδευτικά συστήματα: Ισπανίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 119, 103-114.

Χικμέτ, Ν. (1987) Ο Νεκρός της Πλατείας Μπεγιαζίτ, Mετ. Τ. Ιορδάνογλου. Αθήνα: Ελληνικές Εκδόσεις.