Πανευρωπαϊκή έρευνα σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πανευρωπαϊκή έρευνα σε σχολεία σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση(ΤΠΕ) . Η έρευνα με τίτλο: “Survey of Schools:ICT in ekpaid.plirofEducation” πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ε.Ε. και είναι προϊόν συνεργασίας του European  Schoolnet και του τμήματος Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Λιέγης . Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 190.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και Δ/ντές εκπαίδευσης, τα έτη 2011 και 2012 σε 31 χώρες (27 χώρες Ε.Ε., Κροατία, Ισλανδία, Νορβηγία και Τουρκία).

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σύμφωνα με αυτά, υπάρχουν μεταξύ τριών και εφτά (3-7) μαθητές ανά υπολογιστή στην Ε.Ε. Περισσότερο από 90% των μαθητών διασυνδέονται με το Ιντερνετ με broadband συνδέσεις, σε ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 30 Mbps. Οι δραστικοί πίνακες υπάρχουν σα σχολεία, αλλά η καθιέρωσή τους δεν είναι διαδεδομένη, καθώς χρησιμοποιείται ένας διαδραστικός ανά 100 μαθητές. Ταυτόχρονα, η έρευνα υπολογίζει ότι οι μαθητές που θητεύουν σε σχολεία με υψηλό επίπεδο εξοπλισμού (ταχύτητα διασύνδεσης:10Mbps και άνω, ύπαρξη διαδραστικού πίνακα κτλ) παρουσιάζουν υψηλότερους βαθμούς· παρόλα αυτά, οι διαφορές τέτοιων σχολείων ανά την Ε.Ε. είναι πολύ μεγάλες.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν εξοικειωθεί με τη διδασκαλία και τη μάθηση των ΤΠΕ, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιούν ΤΠΕ πρώτιστα για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους. Μόνο λίγοι τα χρησιμοποιούν – ακόμα σε περιορισμένο βαθμό – για να συνεργαστούν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, και ακόμη λιγότεροι  για να επικοινωνούν με τους γονείς ή για να ρυθμίσουν την ισορροπία των εργασιών των μαθητών στο σχολείο και στο σπίτι, με νέους τρόπους. Τα πορίσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σίγουροι για τη χρήση των ΤΠΕ, θετικοί για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μαθητών και οργανώνουν πιο συχνά δραστηριότητες που βασίζονται στις ΤΠΕ από ό, τι στο παρελθόν. Το κάνουν οι περισσότεροι όταν είναι στα σχολεία, με εύκολη πρόσβαση στον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά επίσης, πιο συχνά, ακόμη και όταν είναι σε σχολεία με χαμηλό εξοπλισμό, σε αντίθεση με τους καθηγητές με έλλειψη εμπιστοσύνης, που δεν είναι θετικοί ως προς τις ΤΠΕ, ακόμη και σε σχολεία με υψηλή παροχή εξοπλισμού και εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα κατάρτισης στις ΤΠΕ για τη διδασκαλία και τη μάθηση (teaching and learning-T & L) είναι σπάνια υποχρεωτική. Σε επίπεδο ΕΕ, μόνο περίπου το 25-30% των μαθητών διδάσκονται από εκπαιδευτικούς για τους οποίους η κατάρτιση στις ΤΠΕ είναι υποχρεωτική. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την όρεξη των δασκάλων που ενδιαφέρονται για τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς η πλειοψηφία από αυτούς επιλέγουν να αναπτύξουν δεξιότητες ΤΠΕ στο δικό τους ελεύθερο χρόνο. Είναι ενδιαφέρον, ότι περίπου το 70% των μαθητών σε όλες τις τάξεις, διδάσκονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε προσωπική μάθηση σχετικά με τις ΤΠΕ στο ελεύθερό τους χρόνο. Ταυτόχρονα, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι, σε όλες τις χώρες, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές τους ικανότητες σε σχέση με τη χρήση των social media. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν αυτοπεποίθηση στη χρήση των ΤΠΕ, τόσο περισσότερο συμμετέχουν σε επαγγελματικές

Κατά μέσο όρο σε επίπεδο Ε.Ε., οι μαθητές βασίζονται σε δραστηριότητες ΤΠΕ μεταξύ αρκετές φορές το μήνα και ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Οι ψηφιακοί πόροι, όπως το λογισμικό ασκήσεων, online τεστ και κουίζ, εργαλεία καταγραφής δεδομένων, προσομοιώσεις σε υπολογιστή, κλπ. εξακολουθούν να είναι πολύ σπάνια χρησιμοποιούμενες από τους μαθητές στη διάρκεια των μαθημάτων. Οι ΤΠΕ δραστηριότητες των μαθητών στο σπίτι που σχετίζονται με τη μάθηση, είναι πιο συχνές σε σύγκριση με τις ΤΠΕ στο σχολείο.

Σε επίπεδο ΕΕ, κατά μέσο όρο, οι μαθητές δηλώνουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στη χρήση του Διαδικτύου με ασφάλεια και χαμηλότερο στη χρήση των social media. Είναι ενδιαφέρον, ότι οι μαθητές δηλώνουν ότι έχουν μεγάλη πρόσβαση και χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, ενώ αναφέρουν  μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επιχειρησιακές δεξιότητες ΤΠΕ στο σπίτι, όπως τη χρήση τους των social media και την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Επίσης, περίπου το 75% των μαθητών σε όλες τις τάξεις, διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές με περισσότερα από 4 έτη στη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερο από ένα έτος εμπειρίας σε ΤΠΕ είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Η χρήση των ΤΠΕ για την προετοιμασία της διδασκαλίας είναι η πιο κοινή, ενώ το 30-45% των μαθητών που διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν ΤΠΕ στην παρούσα φάση κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν 16 μαθητές ανά υπολογιστή, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 7 μαθητές ανά υπολογιστή. Οι περισσότεροι μαθητές ανά Η/Υ είναι στην Τουρκία (σσ 20) ενώ οι λιγότεροι στη Δανία με 3 μαθητές ανά υπολογιστή. Σε άλλη μέτρηση, οι υπολογιστές στην Ελλάδα βρίσκονται σε ποσοστό περίπου με 70% σε εργαστήριο, 15% στην αίθουσα διδασκαλίας και το υπόλοιπο 10% μοιράζεται σε βιβλιοθήκες ή άλλα μέρη. Ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 58% σε εργαστήριο, περίπου 30% στις τάξεις και 7% σε βιβλιοθήκες.

Η πρόσβαση σε διαδραστικούς πίνακες είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνας.  Ειδικότερα, η πρόσβαση σε διαδραστικούς πίνακες εξαιρετικά χαμηλή στην Ελλάδα, με 1 διαδραστικό πίνακα ανά 500 μαθητές, πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ε.Ε με 1 διαδραστικό πίνακα ανά 111 μαθητές. Η Μάλτα κατέχει την πρωτιά με ένα διαδραστικό πίνακα ανά 18 μόλις μαθητές. Αντίστοιχα και τα νούμερα όσων αφορά τους projectors, με ένα projector ανά 100 μαθητές, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας projector ανά 67 μαθητές.Η πλειονότητα των ελληνικών σχολείων συνδέεται με το Διαδίκτυο σε ταχύτητες από 5-10Mbps, ενώ μόλις το 5% δεν έχει broadband σύνδεση, επίδοση μάλλον θετική για τη χώρα, αφού ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 8%.

Επιπρόσθετα και σε απόλυτες τιμές, το 86% των ευρωπαίων μαθητών διδάσκονται σε σχολεία τα οποία έχουν ιστοσελίδα, όμως η Ελλάδα, η Πολωνία και η Τουρκία εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, το 43% των Ελλήνων καθηγητών χρησιμοποιεί τουλάχιστον 25% ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 14 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα, 64% χρησιμοποιούν τους σχολικούς υπολογιστές (desktop, laptop) για εκπαιδευτικούς σκοπούς στα ελληνικά σχολεία. Παρόλα αυτά, το 14% των ελληνόπουλων δε χρησιμοποίησε καθόλου Η/Υ στο περασμένο διδακτικό έτος, επίδοση που συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες πανευρωπαϊκά, ενώ 31% των μαθητών της Φινλανδίας δε χρησιμοποίησαν υπολογιστή.

Πηγή: European Commission