Γιατί δεν επιτρέπεται η εθελοντική εργασία στο Δημόσιο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οι ερχόμενοι σε επαφή με οποιαδήποτε μορφής συσκευασμένα ή μη τρόφιμα, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. Σχετική είναι η υπ’ αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/29-5-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας. Συνεπώς, οποιασδήποτε μορφής εθελοντική απασχόληση, η οποία σχετίζεται με την επεξεργασία ή με το σερβίρισμα φαγητών ή ποτών, προϋποθέτει, ότι ο «εθελοντής» φέρει πιστοποιητικό υγείας. Αυτό καθίσταται ακόμα πιο επιτακτικό, όταν η εργασία σχετίζεται με ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσμούς, όπως είναι τα νήπια, τα βρέφη ή και ακόμα οι ηλικιωμένοι.
Παροχή εθελοντικής εργασίας δεν νοείται δεδομένου, ότι στην Ελληνική έννομη τάξη και ιδιαίτερα στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, που να επιτρέπει την εργασία άνευ αμοιβής. Έτσι, σε περίπτωση, παροχής υπηρεσιών στους Δήμους από εθελοντές, είναι αυτονόητο, ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή εργασίας, χωρίς ασφάλιση και χωρίς καταβολή αποδοχών.
Έτσι, αρμόδια για να επιληφθούν είναι τα όργανα του Ι.Κ.Α., τα οποία οφείλουν να βεβαιώσουν την παροχή ανασφάλιστης εργασίας αλλά και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο οφείλει να βεβαιώσει την μη καταβολή αποδοχών παρά την παροχή υπηρεσιών, ενώ για τα ζητήματα υπαρξης Βιβλιαρίων Υγείας αρμόδιες είναι οι Διεθύνσεις Υγιεινής των κατά τόπους Περιφεριεών.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΤΣΙΠΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ