Τρόποι Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

ΙΙ. Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στη γραφή

1. Αντιμετώπιση των δυσκολιών εκμάθησης των κινητικών γραφημικών προτύπων (πολυαισθητηριακή προσέγγιση)

• ιχνηλασία του γράμματος,
• κουκίδες
• Κουκίδα ως σημεία αναφορά και έναρξης γραφής
• τεμαχισμός του γράμματος
• ολοκλήρωση και άσκηση γραφής του γράμματος

2. Αντιμετώπιση δυσκολιών στο μη διαχωρισμό των λέξεων

α΄  τρόπος
• Διαβάζει τις λέξεις της πρότασης και τις  υπογραμμίζει ξεχωριστά
• Αντιγράφει τις υπογραμμισμένες λέξεις με απόσταση πχ το πάχος του μολυβιού
• Ξαναδιαβάσει την πρόταση

β΄ τρόπος
Δίνεται από το δάσκαλο μια πρόταση χωρίς διαστήματα μεταξύ των λέξεων. Κατόπιν ζητείται από το παιδί να διαβάσει την πρόταση και να ξεχωρίσει τις λέξεις πχ με χρώματα.

3. Αντιμετώπιση δυσκολιών στον τονισμό των λέξεων

α) Ο δάσκαλος φωνάζει δυνατά λέξεις από αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο που βρίσκεται χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια του και ζητά από το παιδί να πει ποια συλλαβή ακούστηκε πιο δυνατά
β) Το παιδιά επαναλαμβάνει φωναχτά τις λέξεις με σωστό τονισμό
γ) Γράφει στο τετράδιο τις λέξεις και τις τονίζει
δ) Συμπληρώνει σε φύλλο εργασίας τους τόνους που λείπουν σε λέξεις και προτάσεις ή κείμενο
ε) Διορθώνει σε φύλλο εργασίας τις τονικά λανθασμένες λέξεις, την πρόταση ή το κείμενο
στ) Γράφει και τονίζει σωστά καθ’ υπαγόρευση (ορθογραφία) λέξεις και προτάσεις
ζ) Γράφει και τονίζει σωστά δικές του λέξεις και προτάσεις

4. Αντιμετώπιση δυσκολιών στην ορθογραφία των λέξεων

α) Ο δάσκαλος δίνει στο παιδί φύλλο εργασίας με λέξεις (πχ αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα ουσιαστικά ή ρήματα ή επίθετα κλπ) και του ζητά να συμπληρώσει τις καταλήξεις όπως στα παραδείγματα.
β) Το παιδί με τη βοήθεια του δασκάλου παρατηρεί την ομοιομορφία της κατάληξης και γίνεται επισήμανση του κανόνα
γ) Γίνεται (όπου είναι εφικτό) νοητική σύνδεση του γράμματος με αντίστοιχη εικόνα ή αντικείμενο
δ) Το παιδί συμπληρώνει φύλλο εργασίας με λέξεις (ουσιαστικά με/και χωρίς άρθρα ή ρήματα σε όλες τις πτώσεις ή πρόσωπα) στα οποία απουσιάζει η κατάληξη
ε) Συμπληρώνει προτάσεις με λέξεις στις οποίες λείπει η κατάληξη (με/και χωρίς άρθρα σε όλες τις πτώσεις ή πρόσωπα)
στ) Συμπληρώνει τις λέξεις (ρήματα ή ουσιαστικά από την πρόταση)
ζ) Συμπληρώνει τις λέξεις που λείπουν από ένα κείμενο
η) Συμπληρώνει κατηγορίες λέξεων (ρήματα, ουσιαστικά σε όλες τις πτώσεις ή πρόσωπα) που λείπουν από ένα κείμενο

  • Για μεμονωμένες λέξεις

1. τεμαχισμός των λέξεων σε συλλαβές και γράμματα
2. πολυαισθητιριακή προσέγγιση των γραμμάτων (ανάγλυφα γράμματα, παζλ) οπτικοποίηση της λέξης (δημιουργία νοητικής εικόνας)
3. γραφή της λέξης με διάφορους τρόπους και μέσα και χρησιμοποίηση της λέξης μέσα σε προτάσεις

5. Αντιμετώπιση δυσκολιών

Α) Στη δομή
1. Χρονική ακολουθία. α) Τοποθέτηση εικόνων σε χρονική σειρά β) τοποθέτηση εικονογραφημένων ιστοριών σε χρονική σειρά γ) τοποθέτηση προτάσεων σε χρονική σειρά
2. Χρονογραμμή. Χρονικά τμήματα της ιστορίας τα οποία αναπαριστούν     γεγονότα της ιστορίας
3. Περίγραμμα της ιστορίας. Χρησιμοποιούνται βασικά στοιχεία της ιστορίας και επιχειρείται ο εμπλουτισμός της
4. Πλαίσιο κειμένου. Κείμενο στο οποίο ζητείται η συμπλήρωση των λέξεων που λείπουν για την ολοκλήρωσή του
5. Συμπλήρωση ολόκληρων τμημάτων μιας ιστορίας

Β)  Στη σύνταξη

1. Χρησιμοποίηση μιας πρότασης ως πρωτότυπη και αλλαγή ενός μέρους της (πχ του υποκειμένου) με στόχο τη δημιουργία νέων προτάσεων
2. Σύνδεση διαφορετικών φράσεων ή λέξεων και τη δημιουργία νέων προτάσεων
3. Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις με λέξεις που ταιριάζουν (σε αριθμό και πτώση ή πρόσωπο)
4. Επέκταση προτάσεων. Χρησιμοποιούνται ημιτελείς προτάσεις και ζητείται από το παιδί να τις ολοκληρώσει
5. Ενσωμάτωση φράσεων μέσα σε μεγαλύτερες προτάσεις
6. Μετατροπή μιας πρότασης από α) καταφατική σε ερωτηματική ή αρνητική β) αλλαγή του χρόνου γ) αλλαγή του αριθμού δ) αλλαγή φωνής (από ενεργητική σε παθητική σύνταξη και αντίστροφα