Τρόποι Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

ΙΙΙ. Γενικές Αρχές Αντιμετώπισης Δυσκολιών στα Μαθηματικά

1)    Αξιοποίηση των δεδομένων της αξιολόγησης για την επιλογή του κατάλληλου διδακτικού στόχου για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών του παιδιού
2)    Εξασφάλιση θετικής στάσης και ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού στην προσπάθεια κατάκτησης του στόχου
3)    Σεβασμός στην ακολουθία των τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης
4)    Διδασκαλία γενικών αρχών και κανόνων
5)    Συνεχής έλεγχος της προόδου κα παροχή άμεσης ανατροφοδότησης
6)    Ευελιξία στη χρήση διδακτικών μεθόδων
7)    Εξασφάλιση της αυτοματοποίησης στη χρήση των δεξιοτήτων
8)    Υποστήριξη της μεταφοράς μάθησης

Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκμάθησης των βασικών αριθμητικών δεδομένων

1)    ομαδοποίηση με βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό  πχ  τα διπλά 2+2,  3+3
2)    σύνδεση των δεδομένων με αντικείμενα, καταστάσεις, γεγονότα που έχουν προσωπικό νόημα για το παιδί
3)    σύνδεση μεταξύ των δεδομένων ώστε να χρησιμοποιούνται για την κατάκτηση νέας ύλης

Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκτέλεση των πράξεων – αλγόριθμοι

Συχνά λάθη:
αφαίρεση με δανεισμό με μη εφαρμογή
του δανεισμού και αφαίρεση από το
μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητα
από το που βρίσκεται
Π.χ.

52
-17
45

Ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν στην άρση της δυσκολίας:

α) εξάσκηση στην ανταλλαγή δεκάδων με μονάδες

β) η πράξη της αφαίρεσης σε συμβολικό, εικονιστικό και πραξιακό επίπεδο

γ) χρήση της τεχνικής του παραθύρου στην οποία χρησιμοποιούνται μόνο οι αριθμοί που συμμετέχουν στην πράξη (χαρτόνι με ανοίγματα- ενδείκνυται για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό)

δ) Δίνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά απουσιάζει η τελική ερώτηση την οποία θα διατυπώσουν τα παιδιά

πχ.    Η βιβλιοθήκη του Νίκου έχει 5 ράφια. Σε κάθε ράφι υπάρχουν 8 βιβλία.

Πολλαπλασιασμός

Η δυσκολία απομνημόνευσης του πολλαπλασιασμού είναι ένας σοβαρός παράγοντας στην μη εκμάθησή του. Ωστόσο, μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικούς τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή να εκτελέσει μια πράξη πολλαπλασιασμού. Πιο συγκεκριμένα:

α) Τραβούμε τρεις οριζόντιες και πέντε κάθετες γραμμές. Μετρούμε όλα τα σημεία στα οποία τέμνονται οι κάθετες με τις οριζόντιες γραμμές οι οποίες μα δίνουν το γινόμενο των δύο αριθμών.    Π.χ.   3 Χ 5 =

β) Με τη χρήση των δακτύλων. Σηκώνουμε 5 δάχτυλα και καθένα από  αυτά το μετρούμε τρεις μονάδες (αναλυτική πρόσθεση)

γ) Με τη χρήση γραμμών. Τραβούμε 5 γραμμές, όσο ο δεύτερος πολλαπλασιαστής και κάθε φορά που τις μετράμε τραβάμε μία γραμμή ενώ το άθροισμα διατηρείται νοητικά ή γράφουμε τον αντίστοιχο αριθμό μέχρι να συμπληρωθεί ο πρώτος πολλαπλασιαστής.

δ) Στους πίνακες πολλαπλασιασμού του 2, 3, 4 και 5 μαθαίνουμε το γινόμενο. Απαγγέλουμε το γινόμενο π.χ. της προπαίδειας του 2 και σηκώνουμε ένα ένα τα δάχτυλα. Σταματάμε στον δεύτερο πολλαπλασιαστέο που μας ενδιαφέρει.

ε)  Με βάση την προπαίδεια του  5. πχ. αναζητούμε το γινόμενο 7 Χ 6 = ;
Αναζητούμε το γινόμενο  και στη συνέχεια  προσθέτουμε στο γινόμενο το  άθροισμα

8_math_dysk

Σημείωση: Υπάρχει η πιθανότητα ο μαθητής αντί να προσθέσει το άθροισμα στο γινόμενο να συνεχίσει να μετράει μετά από αυτό μέχρι τον αριθμό 42.

Διαίρεση

α) Στην αρχή χρησιμοποιούμαι απτά αντικείμενα πχ. κύβους, ξυλάκια  ή άλλα αντικείμενα. Στην αριστερή πλευρά έχουμε τα κυβάκια που απεικονίζουν τον διαιρετέο και στην δεξιά τον διαιρέτη, ζητώντας από το μαθητή να μας πει πόσες ομάδες μπορούμε να φτιάξουμε στα κυβάκια που βρίσκονται αριστερά.

9_math_dysk

β) Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με γραμμές ή κυκλάκια στον πίνακα ή/και στο τετράδιο του μαθητή.

γ) Κατόπιν στη διαδικασία της κάθετης πράξης της διαίρεσης με αριθμούς χρησιμοποιώντας τον πίνακα του πολλαπλασιασμού.
Πχ. Βρες την προπαίδεια του 3.  Ποιος είναι ο αριθμός που αν πολλαπλασιαστεί με το 3 δίνει ακριβώς το 12 ή τον πλησιάζει πιο κοντά.

2)  Κατανόηση

α)  του μαθητικού λεξιλογίου

πχ.   Είχες στη σάκα σου 30 βόλους και [ έχασες, χάρισες, έδωσες ]  τους 20.
Θα έχεις  [περισσότερους, λιγότερους ] από όσους είχες στην αρχή.
Για να βρεις πόσους έχεις τώρα θα κάνεις [ πρόσθεση +,  αφαίρεση – ]

β)   των συμβόλων

πχ.  Ένα συνεργείο χρειάστηκε 3 (τρεις,  ||| ) μέρες για να στρώσει με τσιμέντο ένα δρόμο.  Την πρώτη μέρα έστρωσε 13  (δεκατρία, |||||||||| ||| )   μέτρα. Τη δεύτερη 11  (έντεκα,  |||||||||| | ) και την τρίτη 7 (επτά,
||||||| ) μέτρα. Πόσα μέτρα μακρύς ήταν ο δρόμος;

3)   Επιλογή ακολουθίας ενεργειών

πχ. Στους μαθητής έχει 300 λεπτά. Με αυτά αγόρασε 3 μολύβια που το καθένα κόστιζε 25 λεπτά, και 2 μολύβια που το καθένα κόστιζε 60 λεπτά. Πόσα λεπτά του έμειναν;

Ενέργειες:
•    βρίσκω πόσα λεπτά έδωσα για τα μολύβια
•    βρίσκω πόσα λεπτά μου έμειναν στο τέλος
•    βρίσκω πόσα είναι όλα τα έξοδα μαζί
•    βρίσκω πόσα λεπτά έδωσα για τα τετράδια

4) Επιλογή κατάλληλης πράξης και εκτίμηση του αποτελέσματος

Ζητείται από το μαθητή να παρατηρήσει τις παρακάτω ασκήσεις και να αναζητήσει την πράξη που έγινε βάζοντας το κατάλληλο σύμβολο.

8 8 8 59 63
3 3 3 23 4
11 24 5 36 252