Τρόποι Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών

 

IV. Θεωρικά μαθήματα: Ιστορία, γεωγραφία, φυσική…

1. Τεχνική της παράφρασης (φράση ή πρόταση που αποδίδει συνοπτικά το περιεχόμενο της παραγράφου)  ή του πλαγιότιτλου (μικρής έκτασης τίτλος, χαρακτηριστικός για την παράγραφο)

Το 168 π.Χ. η Θεσσαλονίκη ακολουθεί την τύχη
του μακεδονικού κράτους, υποτάσσεται στους
Ρωμαίους και γίνεται πρωτεύουσα του διοικητικού
αυτόνομου τμήματος (region), που περιλάμβανε
την περιοχή από τον Αξιό ως το Στρυμόνα ποταμό
(Βακαλόπουλος, Απ., 1985). Το 148 π.Χ.
(ο Χασιώτης αναφέρει το 146 π.Χ., 1985, σ.142)
η Μακεδονία ανακηρύσσεται ρωμαϊκή επαρχία,
έδρα Ρωμαίου στρατηγού, με πρωτεύουσα
τη Θεσσαλονίκη.
Περιθώριο βιβλίου

Η Θεσσαλονίκη
στα χέρια
των Ρωμαίων.
Γίνεται
πρωτεύουσα
και
διοικητικό
κέντρο
της
Μακεδονίας

2.    Χάρτης ιστορίας

Θεματική:                                          Ημερομηνία:

3. Γνωστικός χάρτης

4. Νοηματική χαρτογράφηση


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(ενδεικτική) των τρόπων και μεθόδων αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών

  • Αγαλιώτης  Ι. (2000α). Διδασκαλία ατόμων με ειδικά μαθησιακά προβλήματα. Θεσ/νίκη: Διδασκαλείο Δ. Γληνός.
  • Αγαλιώτης  Ι. (2000β). Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Καραγιάννης Β. (1992). Μαθαίνω τη γλώσσα με εικόνες, τόμοι Α,Β. Αθήνα: Πατάκης
  • Μπάνος Μ. (1992). Πρώτη γραφή και ανάγνωση, τόμοι Α,Β,Γ. Αθήνα: Πατάκης.
  • Παντελιάδου Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Ράντος Η. (1992). Έτσι γράφω και διαβάζω, τόμοι  Α, Β, Γ.  Σέρρες.
  • Φλωράτου Μ-Μ. (1998). Μαθησιακές δυσκολίες και όχι τεμπελιά. Αθήνα: Οδυσσέας.
  • Μπουρσιέ Α. (1996). Αντιμετώπιση της ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ.  Αθήνα: Κέδρος.