Προτάσεις του e-Δικτύου για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ελληνική Ένωση για την Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε
Ερμούπολη, 08-07-2010

ediktyoΣτην προσπάθεια μας ως Επιστημονική Ένωση, να συμβάλλουμε στην επιτυχία του Προγράμματος Μείζονος Επιμόρφωσης, καταθέτουμε τις παρακάτω απόψεις – προτάσεις μας. Πρόταση μας, που εκφράζεται κυρίως από τα μέλη μας, εκπαιδευτικούς της πράξης, είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου «Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεσμοθετημένες δομές (όπως για παράδειγμα, Σχολικοί Σύμβουλοι, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Θεατρικής παιδείας κ.λ.π.).

Την επιμόρφωση θα μπορούσε να αναλάβει το «Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας» (ΚΥΕΚ) σε κάθε νομό (www.e-diktyo.eu).  Το ΚΥΕΚ θα αποτελεί τον πυρήνα για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του νομού. Θα στελεχώνεται από το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο σήμερα ασχολείται με αυτό το έργο αλλά «στεγάζεται» κάτω από τις Διοικητικές Υπηρεσίες (Δ.Δ.Ε., Δ.Π.Ε., Περιφερειακές Διευθύνσεις).

Πιο συγκεκριμένα θα υποστηρίζει και θα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας (ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, σχολικές βιβλιοθήκες εμπλουτισμένες και με ψηφιακό υλικό, περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες μαθητών και εκπαιδευτικών) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Με αυτήν τη δομή θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας εκπαιδευτικών οι οποίοι θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν όχι μόνο δράσεις του ΥΠΕΠΘ αλλά και δράσεις που εξυπηρετούν τις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες και θα στοχεύει στην, όσο γίνεται πιο καλή προετοιμασία και στη συνέχεια στήριξη του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μόνο έτσι θα υπάρχει προστιθέμενη αξία στις τοπικές εκπαιδευτικές υποδομές και οι «καλές πρακτικές» θα επιβιώνουν και θα διαχέονται μέσα από τις υπηρεσίες του Web 2.0.

Παράλληλα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές στο Πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε να ενσωματώνονται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία οι πρακτικές που μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί στην επιμόρφωση.
Αφού η σχεδιαζόμενη επιμόρφωση θα γίνει και από απόσταση, καλό είναι τα τμήματα των επιμορφούμενων να είναι σχετικά μεγάλα και να υπάρχουν ταυτόχρονα 2 επιμορφωτές σε κάθε τμήμα. Ο πρώτος γνώστης του διδακτικού αντικείμενου και ο δεύτερος, εμψυχωτής, για την συνοχή της e – τάξης, την επικοινωνία και την εμψύχωση των επιμορφούμενων.

Να μην υπάρχουν πολλά και διαφορετικά εργαλεία επικοινωνίας (email, forum, chat, τηλέφωνο κλπ) αλλά οι επιμορφωτές να χρησιμοποιούν λίγα και σταθερά. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνέπεια των επιμορφωτών. Να μην αλλάζουν συχνά, γιατί οι επιμορφούμενοι από απόσταση νοιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια και επιζητούν τη σταθερότητα. Να ζητούν κάθε εβδομάδα μια ή περισσότερες δραστηριότητες παραδοτέες από τους επιμορφούμενους.

Πέρυσι, στην επιμόρφωση 3200 εκπαιδευτικών Πληροφορικής που σχεδίασε το Υπουργείο και την οποία υλοποίησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δημιουργήσαμε 4 τμήματα επιμορφούμενων, οι οποίοι επιμορφώθηκαν με το παραπάνω μοντέλο, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από την αξιολόγηση την οποία κάναμε.
Για εξαιρετικές περιπτώσεις, στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να δίδεται το υλικό offline, γιατί είναι πιθανόν το Internet να είναι αργό ή να υπάρχουν βλάβες. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις να γίνει πρόβλεψη για τα νησιά. Αυτές να μπορούν να γίνουν από συστήματα τηλεδιάσκεψης, γιατί στα περισσότερα νησιά δεν θα υπάρχουν επιμορφωτές και δεν θα μπορούν να μετακινηθούν για πολλές ημέρες, ειδικά τον χειμώνα. Στις Κυκλάδες υπάρχουν συστήματα τηλεδιάσκεψης σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε 20 δημοτικά σχολεία, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Η δημιουργία ομάδας εκπαιδευτικών η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, δηλαδή την καταγραφή των υποδομών, την σχεδίαση της τηλεδιάσκεψης και την υλοποίησή της, θα βοηθήσει σημαντικά.

Υλικό για την επιμόρφωση θα μπορούσε να επιλεγεί από την αξιολόγηση καλών πρακτικών από μέλη για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τεχνικής -Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπάρχει πλούσιο υλικό και εμπειρία προς επιλογή από προσωπικά sites, εισηγήσεις συνεδρίων, δικτυακές πύλες
Για όλα τα παραπάνω πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν Ομάδες Εκπαιδευτικής Πρακτικής και Εφαρμογών για διαμόρφωση υλικού σχετικά με διδακτικές πρακτικές και εφαρμογές ανά γνωστικό αντικείμενο.

Για το Δ.Σ. του e-Δικτύου-ΤΠΕ-Ε
Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Κατερίνα Γλέζου Νίκος Τζιμόπουλος