Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Προκήρυξη Προγράμματος «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η κατάρτισή τους στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκμάθηση διδακτικών πρακτικών με ερευνητική τεκμηρίωση.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αφορούν

α) την κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

β) την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

γ) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση των διδακτικών συνεπειών της σύγχρονης έρευνας

δ) την παρουσίαση και συζήτηση των θεωρητικών αρχών που διέπουν τη διαφοροποίηση, την επίλυση ζητημάτων ορολογίας και την κατάρριψη των μύθων γύρω από αυτήν

ε) την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων υλοποίησης διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τη διαφοροποίηση μιας διδακτικής ενότητας ως προς τους στόχους και το περιεχόμενο, να διαφοροποιούν τον τρόπο παρουσίασης και τον τρόπο επεξεργασίας του περιεχομένου, καθώς και να παράγουν διδακτικό εποπτικό υλικό.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ωρών και περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες.

Α.  Στην πρώτη θεματική ενότητα, παρουσιάζονται και συζητιούνται αερευνητικά πορίσματα σχετικά με την αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία β) η τεχνογνωσία της ειδικής αγωγής σε σχέση με την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της μάθησης γ) η φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του καθολικού σχεδιασμού της διδασκαλίας.

Β. Στην δεύτερη θεματική ενότητα, δίνεται έμφαση στην κατανόηση του περιεχόμενου των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες, μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες σε κάθε εξελικτικό επίπεδο καθώς επίσης και σε δίγλωσσα παιδιά. Στη συνέχεια, εξοικειώνονται με τις βασικές στρατηγικές διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Γ. Στην τρίτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εμβαθύνουν σε θέματα ορολογίας και χαρακτηριστικών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Αναλύονται, οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση, όπως α) η συμμετοχή των μαθητών σε αξιόλογες δραστηριότητες, β) η ευέλικτη ομαδοποίηση και γ) η αξιολόγηση. Επιπλέον, αναλύεται η δομή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας εστιάζοντας στη διαφοροποίηση του περιεχόμενου, της διαδικασίας και του τελικού προϊόντος της μάθησης, ανάλογα με την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών.

Δ.  Στην τέταρτη θεματική ενότητα οι συμμετέχοντες/ουσες έρχονται σε επαφή με τις στρατηγικές και τα μέσα που αξιοποιεί η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Η θεματική ενότητα αυτή αναπτύσσεται παράλληλα με την πέμπτη (Εργαστήρια / Εφαρμογές) δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη για κάθε νέα στρατηγική που αναλύεται και συζητιέται. Αρχικά, θίγονται θέματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  στην υλοποίηση της ευέλικτης ομαδοποίησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση στρατηγικών και μέσων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με έμφαση στη διαβαθμισμένη διδασκαλία.

Ε. Η πέμπτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει, αρχικά,  τα εργαστήρια και στη συνέχεια, την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (ανάλογα με τις ειδικότητες των συμμετεχόντων). Στη διάρκεια των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες/ουσες θα μάθουν να επιλέγουν κατάλληλους διδακτικούς στόχους, να σχεδιάζουν αποτελεσματική διδακτική αξιολόγηση και να παράγουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες για τους μαθητές.

ΣΤ. Η έκτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργασίας που αφορά στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα, με συμβουλευτική υποστήριξη και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που προβλήθηκε ή δόθηκε στους συμμετέχοντες/ουσες. Ακολουθεί η παρουσίαση των εργασιών σε ομάδες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, β) σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, γ) σε στελέχη εκπαίδευσης, δ) σε καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών, ε) σε ψυχολόγους που εργάζονται στην εκπαίδευση, και στ) σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες συνδυάζοντας γνώσεις από το χώρο της ειδικής αγωγής, της διδακτικής μεθοδολογίας και του γνωστικού τους αντικειμένου.

Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/3/2015 έως 19/4/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών

3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

Η επιμόρφωση θα ακολουθήσει ένα υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης, που αξιοποιεί τόσο την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία όσο και την εξ αποστάσεως. Καθώς πρόκειται για απολύτως καινούργιες προσεγγίσεις αλλά και για εργαστήρια, σημαντικό μέρος της διδασκαλίας (30 ώρες) γίνεται δια ζώσης. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο 25 Απριλίου και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στο χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο ή Σάββατο και Κυριακή, ανάλογα με τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων/ουσών.  Η εξ αποστάσεως διδασκαλία (για όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν), περιλαμβάνει την μετάδοση κάθε δια ζώσης διδασκαλίας μέσω του συστήματος live streaming, που επιτρέπει την εύκολη, σύγχρονη και ανέξοδη παρακολούθηση της διδασκαλίας.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ (πληρωτέο σε μια προκαταβολή των 80 ευρώ κατά την έναρξη του προγράμματος και σε δύο ισόποσες δόσεις των 160 ευρώ, οι οποίες θα καταβληθούν στο μέσο του προγράμματος και με το πέρας αυτού, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Μιχαέλα Παπά (papamichaela@outlook.com.gr), τηλ. επικοινωνίας 6944791624 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

     Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                            Σ. Παντελιάδου, Καθηγήτρια