Έρευνα Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λήξης σχολικού έτους 2017-18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λήξης σχολικού έτους 2017/2018. Η εν λόγω έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.) και τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Νηπιαγωγεία – Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια – Ειδικά Λύκεια – Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια – Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας παρατηρούνται τα ακόλουθα:

α) Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε 297 έναντι 296 κατά το σχολικό έτος 2016/2017. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ανέρχονταν σε 188 έναντι 161 κατά το σχολικό έτος 2016/2017 (Πίνακας 1).

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2017/2018 αυξήθηκε κατά 12,9% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 3,6% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017 (Πίνακας 2).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 6,5% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2016/2017. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών το 67,0% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 33,0% οι θήλεις (Πίνακες 2 και 3).

δ) Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 35,6% και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 30,6% (Πίνακας 3).

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2017/2018 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,69 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2016/2017 ήταν 1 προς 2,76 (Πίνακας 2).

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Χώρας. Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17,0% (Πίνακας 2).

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα δείτε εδώ, ή το συνημμένο αρχείο

elstat-erevna2017-18

Συνημμένα