Εκπαίδευση Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των TΠE-Πρόταση για τις Φυσ. Επιστήμες

feΗ πρόταση που ακολουθεί αναφέρεται στην “Εκπαίδευση Επιμορφωτών  για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Μια πρόταση για τις Φυσικές Επιστήμες” και διαμορφώθηκε από τους Δημήτριο Ψύλλο, Αλέκο Μπάρμπα και Νίκο Δαπόντε το καλοκαίρι του 2003 στο πλαίσιο ενός προγράμματος του ΕΑΙΤΥ για την επιμόρφωση επιμορφωτών σε Πανεπιστημιακές Μονάδες.

Ε1 35 ώρες – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΕ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Παρουσίαση και μελέτη σε πρώτο επίπεδο από τους Ε (Επιμορφούμενους) αντιπροσωπευτικών Εκπαιδευτικών Λογισμικών από διαφορετικές περιοχές των ΦΕ .
Τα λογισμικά αφ o ρούν κατά κύριο λόγο τα «Εκπαιδευτικά Λογισμικά του ΥΠΕΠΘ (ΕΑΙΤΥ και ΠΙ)» που καλύπτουν τις πιο γνωστές κατηγορίες λογισμικού Φ.Ε
Επιπλέον, προτείν o νται το Sketshpad ή το Cabri αποκλειστικά για τη παρουσίαση και δημιουργία σεναρίων Οπτικής.
Επισυνάπτεται σχετικός ενδεικτικός πίνακας.
Μέρος του μαθήματος ενδεικτικής διάρκειας 5 ωρών αφορά πρακτική άσκηση, κυρίως παρατήρηση διδασκαλιών με λογισμικά στην τάξη.

Παράδοση 1 ης εργασίας στο φάκελο η οποία μπορεί να αφορά αποτύπωση των διδασκαλιών ή σχεδιασμό διδασκαλιών με δραστηριότητες από τα λογισμικά
Παρουσίαση συγκεκριμένων λογισμικών με διαφορετικά θεματικά αντικείμενα κάθε κατηγορίας. Εργαστηριακή άσκηση με δείγματα λογισμικού με τη μορφή επίλυσης προβλημάτων. Προτείνεται μια σειρά από εγκεκριμένα λογισμικά για μελέτη αλλά και απλή ενημέρωση σε άλλα. Οι διδάσκοντες είναι σκόπιμο αφενός μεν να διδάξουν ή να καθοδηγήσουν τη μελέτη όλων των προτεινόμενων λογισμικών της λίστας αφετέρου δε να εμβαθύνουν σε ένα περιορισμένο αριθμό. Για τα πιο σημαντικά λογισμικά προτείνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δραστηριότητες σε τρεις φάσεις. Η απλή ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί στη πρώτη φάση
Φάση Παρουσίασης:
α) Μικρό Ιστορικό και «στοιχεία ταυτότητας» του λογισμικού (πότε και από ποιους φορείς δημιουργήθηκε, ποιες οι προθέσεις των δημιουργών, σχόλια και κριτικές, ενδεχόμενες έρευνες κ.λ.π. (όπου υπάρχουν)
β) Σύντομη παρουσίαση και σχόλια αναφορικά με τα συνοδευτικά εγχειρίδια των λογισμικών.
Φάση εξοικείωσης:
Στο εργαστήριο, σε ομάδες των δύο, οι Ε το εγκαθιστούν και πλοηγούνται μόνοι τους στο περιβάλλον με σκοπό να το γνωρίσουν από άποψη τεχνικών, λειτουργιών και περιεχομένου(ρυθμίσεις, συμβατότητα κ.λ.π.). Φορτώνουν έτοιμα δείγματα λογισμικού και τα τρέχουν με βάση τα συνοδευτικά εγχειρίδια. Δεν ασχολούνται, εδώ, με την διδακτική προσέγγιση. Αναλύουν και σχολιάζουν δυο – τρεις (ανάλογα με το εύρος των θεματικών ενοτήτων του λογισμικού) έτοιμες δραστηριότητες.
Φάση ολοκλήρωσης:
Σε ολομέλεια, στο εργαστήριο, με την καθοδήγηση του διδάσκοντα παρακινούνται οι Ε σε συζήτηση που περιλαμβάνει σχόλια, προβλήματα στις αναπαραστάσεις των ΦΕ δυσκολίες και ενδεχόμενα συγκρίσεις με άλλα λογισμικά. Στόχος η εποικοδόμηση κοινών πλαισίων και λεξιλογίου, τα οποία είναι αναγκαίοι παράγοντας για επικοινωνία. Στην ολομέλεια, γίνεται και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
Τέλος οι Ε κάνουν 1-2 προετοιμασμένες παρατηρήσεις διδασκαλιών με ΤΠΕ στην τάξη οι οποίες έχουν οργανωθεί σε συνεργασία με του διδάσκοντες και με τους Ε42ή άλλους έμπειρους στις ΤΠΕ εκπαιδευτικούς (αν είναι δυνατόν)
Επισημαίνεται ότι στο μάθημα αυτό οι Ε (Επιμορφούμενοι) απλά εξοικειώνονται και γνωρίζουν τα λογισμικά ανάλογα και με το υπόβαθρο της κάθε ομάδας.
Η εμβάθυνση και η διδακτική αξιοποίηση θα γίνει στα επόμενα μαθήματα σε συνδυασμό με συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις. Αν και θα κάνουν την εμφάνισή τους όροι παιδαγωγικής προσέγγισης, δεν θα αναπτύσσονται ιδιαίτερα. Η έμφαση δίνεται μόνο στα ίδια τα λογισμικά ως εργαλεία.
Το εγχείρημα είναι δύσκολο από τη στιγμή που προτείνουμε γνωριμία και εξοικείωση χωρίς παιδαγωγική προσέγγιση. Επιλέγεται, όμως, αυτή η προσέγγιση για να αποκτήσουν οι Ε την απαραίτητη βάση γνώσης για τη διδακτική εμβάθυνση και αξιοποίηση που θα ακολουθήσεις στα επόμενα μαθήματα
Κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων υπάρχει σταδιακή ανάπτυξη της αυτόνομης δραστηριότητας των Ε

 

Ε2 30 ώρες – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Κριτική προσέγγιση και αναστοχασμός στο περιεχόμενο και τη διδασκαλία σημαντικών ενοτήτων ή μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται στο Γυμνάσιο ή Λύκειο, ανάλογα και με τη σύνθεση της Ομάδας των Ε. Η επιλογή οριστικοποιείται μετά από διαπραγμάτευση με τους Ε λαμβάνοντας υπόψη και το Ε1.
Αναδείχνονται και διαπραγματεύονται με τους Ε τα θέματα που συγκροτούν τη ρητή και άρρητη παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου των Ε, όπως οι εναλλακτικές αντιλήψεις και οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών στα συγκεκριμένα θέματα, οι εξειδικευμένες διδακτικές πρακτικές των Ε, τα χρησιμοποιούμενα διδακτικά εργαλεία αναπαράστασης του περιεχομένου, όπως οι αναλογίες και οι μεταφορές, καθώς και οι μορφές αξιολόγησης των μαθητών.
Μελετώνται, σε δεύτερο επίπεδο μετά το Ε1, και συζητούνται τα εξειδικευμένα λογισμικά, τα οποία είναι κατάλληλα για τη διδασκαλία του κάθε θέματος και η διδακτική αξιοποίησή τους. Πέρα από τα λογισμικά συζητούνται τα πιο ενδιαφέροντα Α pplets , Web based materials με σκοπό να ολοκληρωθεί η εικόνα του «εκπαιδευτικού λογισμικού».
Μέρος του μαθήματος ενδεικτικής διάρκειας 5 ωρών αφορά πρακτική άσκηση με προσομοιωμένες η πραγματικές διδασκαλίες από τους Ε.
Οι Ε παραδίδουν τη 2 η εργασία τους με το υλικό της διδασκαλία τους και τις σχετικές παρατηρήσεις
Ενδεικτικά θέματα είναι η διδασκαλία της ενέργειας, οι αλλαγές φάσων , οι αναπαραστάσεις των μικροσκοπικών μοντέλων και η σύνδεση τους με τον μακρόκοσμο. Η προτεινόμενη προσέγγιση και οι σχετικές δραστηριότητες βασίζονται στην ανάδειξη και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ( problem based ). Οι Ε συζητούν και επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διδασκαλία ενός μαθήματος. Σχεδιάζουν ομαδικά και ατομικά συγκεκριμένα μαθήματα και συζητούν τις προτάσεις τους.
Μέρος του μαθήματος αφορά την εργασία στα λογισμικά και την αναζήτηση στο διαδίκτυο ψηφιακού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία.
Στο Ε2 επιχειρείται η ανάδειξη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση των ΦΕ μέσα από συγκεκριμένα θέματα, η αναγνώριση των θεμάτων που συγκροτούν την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου όπως οι αντιλήψεις των μαθητών και οι κατάλληλες αναπαραστάσεις π.χ στη Χημεία. Επιδιώκεται σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων (γενικό μέρος) με το γνωστικό αντικείμενο και η σε πρώτο επίπεδο καλλιέργεια μετα-γνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για τον αναστοχασμό στη διδακτική πρακτική.
Κριτήριο επιλογής των θεμάτων είναι τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, η σημαντικότητα και η και η ιδιαίτερη παραδειγματική φύση των θεμάτων, η προβληματική διαπραγμάτευσή τους χωρίς ΤΠΕ, η δυνατότητα του υπάρχοντος λογισμικού να συμβάλλει στην επίλυση των διδακτικών προβλημάτων, η τεκμηρίωση των σχετικών ιδεών των μαθητών.
Επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των πόρων ΤΠΕ, η εμβάθυνση στη χρήση τους και η σταδιακή χρήση πολλαπλή συνδυαστική ή εναλλακτική προσέγγιση. Π.χ η χρήση applets λογισμικού μοντελοποίησης.

 

Ε3 25 ώρες – Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΕ
.Η εξέλιξη της Ε.Δ διεθνώς και στην Ελλάδα.
Μορφές εργαστηριακής διδασκαλίας -παραδοσιακή πρακτική εργαστηριακή εργασία-καθοδηγούμενη διερευνητική εργαστηριακή εργασία- εργαστηριακή εργασία με ΣΔ ( MBL ) εικονικά εργαστήρια .
Σκοποί και στόχοι της εργαστηριακής διδασκαλίας.
Ανάλυση δεδομένων -διαχωρισμός μεταβλητών επεξεργασία μετρήσεων -πολλαπλές αναπαραστάσεις δεδομένων-γραφικές παραστάσεις.
Μελέτη και ανάλυση των υπαρχόντων εργαστηριακών οδηγών με ιδιαίτερη έμφαση στα «Φύλλα Εργασίας » στον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων με τη χρήση ΤΠΕ και στην προαγωγή της αυτόνομης εργασίας των μαθητών σε ομάδες
Πέρα από τις θεωρητικές επισημάνσεις προτείνεται η συζήτηση, ανάλυση και διαμόρφωση συγκεκριμένων θεμάτων και ασκήσεων με τη βοήθεια «Φύλλων Εργασίας» από τα σχολικά βιβλία για τις διδασκαλίες με κλασσικές συσκευές και όργανα.
Επί πλέον οι Ε ασκούνται και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα εικονικά εργαστηριακά περιβάλλοντα με τα οποία εξοικειώθηκαν στο Ε1, εργαζόμενοι οι ίδιοι σε «Φύλλα Εργασίας» από το συνοδευτικό υλικό των λογισμικών.
Οι Ε εξοικειώνονται με ανάλογες δραστηριότητες με διατάξεις ΣΔ
Οι δραστηριότητες κατανέμονται στους χώρους της ΜΜΕ στα ΕΚΦΕ και ενδεχόμενα σε καλά εξοπλισμένα Λύκεια και Γυμνάσια.
Η πρόταση βασίζεται στη διαπιστωμένη έλλειψη εργαστηριακής εμπειρίας των Ε και στο συνδυασμό κλασσικών τεχνολογιών με ΤΠΕ.
Επιδιώκεται η προσανατολισμένη εμβάθυνση σε λογισμικά που προάγουν την εργαστηριακή διδασκαλία
(όπως, για παράδειγμα, στο ΣΕΠ) και στις διατάξεις -λογισμικό ΜΒ L γιατί θεωρείται απαραίτητη για την αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού στα Λύκεια
Αν είναι δυνατόν επιδιώκεται ο συνδυασμός λογισμικού MBL και εικονικών περιβαλλόντων. Το συνοδευτικό λογισμικό του MBL είναι καλό αλλά μονοδιάστατα: από τα δεδομένα των μετρήσεων στις γραφικές παραστάσεις. Επομένως, ένα λογισμικό που ο μαθητής έχει τη δυνατότητα επέμβασης στη γραφική παράσταση (με άμεσο χειρισμό) είναι χρήσιμο συμπλήρωμα του MBL .
Τέλος στο μάθημα αυτό είναι δυνατόν να γίνει εισαγωγική διαπραγμάτευση θεμάτων σχετικά με τη φύση της επιστήμης και ειδικά της σχέσης θεωρίας-παρατήρησης- δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι πολλές φορές οι Ε έχουν απόψεις που βασίζονται στον απλοϊκό ρεαλισμό και στη μονοδιάστατη «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ»
Η συνεργασία με ΕΚΦΕ θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη.

 

Ε4 50 ώρες – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΕ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Θεωρητική παρουσίαση των κυρίαρχων εξειδικευμένων διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία των ΦΕ ως οργανωτικών πλαισίων του μαθήματος. Παρουσιάζονται οι παραδοχές για τη μάθηση, οι παραδοχές για τη διδασκαλία, οι μορφές οργάνωσης της διδασκαλίας, η εξέλιξή τους και οι διδακτικοί στόχοι:
 • στο μοντέλο μεταφοράς της γνώσης.
 • στο ανακαλυπτικό – διερευνητικό μοντέλο .
 • στο εποικοδομητικό μοντέλο (ατομικό και κοινωνικό) .
Αναλύονται και σχολιάζονται ο ρόλος δασκάλου-μαθητών όταν η διδακτική διαδικασία οργανώνεται σε καθένα από τα παραπάνω πλαίσια. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αυτών των προσεγγίσεων συζητούνται θέματα όπως:
  • οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών,
  • η συνεργατική μάθηση ,
  • οι ανοικτές μορφές διερευνητικής μάθησης ( projects ).
Σε κάθε ένα από τα μοντέλα αναφέρονται και συζητούνται σχετικά λογισμικά και δραστηριότητες, επιλέγονται θέματα από τα βιβλία ή από τις εμπειρίες των Ε κατάλληλα για την διδασκαλία με τα πιο πάνω μοντέλα ώστε να προωθείται η σύνδεση του περιεχομένου των ΦΕ με τη παιδαγωγική γνώση
Στο μάθημα αυτό επεκτείνεται ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών που άρχισε στο Ε2 και περιορίστηκε σε διδακτικές προσεγγίσεις για ειδικά θέματα.
Οι Ε προσεγγίζουν τα λογισμικά και ευρύτερα τις ΤΠΕ σε τρίτο επίπεδο με έμφαση πλέον στις διδακτικές προσεγγίσεις

 

Μέρος του μαθήματος ενδεικτικής διάρκειας 10 ωρών αφορά πρακτική άσκηση, κυρίως σχεδιασμό και εκτέλεση προσομοιωμένων και πραγματικών διδασκαλιών με λογισμικά στην τάξη.
Παράδοση 3 ης εργασίας στο φάκελο η οποία μπορεί να αφορά σχεδιασμό διδασκαλιών και αποτύπωση των διδασκαλιών με δραστηριότητες από τα λογισμικά
Παρουσίαση των τριών πλαισίων παραδοχών για τη μάθηση. Ανάλυση παραδειγμάτων (σεναρίων, σχεδίων μαθήματος, μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών κλπ. ανάλογα με του πόρους της ΜΕΕ).
Παρατήρηση και ανάλυση διδασκαλιών με ΤΠΕ, κατά προτίμηση πραγματικών ή μαγνητοσκοπημένων, είτε γραπτών πρωτοκόλλων (ανάλογα με του πόρους της ΜΕΕ)
Όπου αναφερόμαστε σε διδασκαλίες εννοούμε διδασκαλίες σε μαθητές, είτε από εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί από τους Ε42 είτε από Ε42, καθώς και διδασκαλίες σε εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται από Ε42 στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ.
Η διδασκαλία είναι προετοιμασμένη-αποτυπώνεται γραπτά και συζητείται με τη βοήθεια του Διδάσκοντα. Είναι λογικό μετά την εκτέλεση /παρατήρηση των διδασκαλιών με τη χρήση λογισμικού ή διαδικτύου να ακολουθεί η φάση ολοκλήρωσης ώστε να συνδεθεί πραγματικά η θεωρία με την πράξη. Με άλλα λόγια, ο διδάσκων το θεωρητικό μέρος (όπως περιγράφεται παραπάνω) επανέρχεται και συζητάει με τους Ε μετά την παρατήρηση και εκτέλεση των διδασκαλιών και την εμπειρία που απέκτησαν. Το σχήμα διαμορφώνεται ως εξής:
Επειδή η ιδιοσυγκρασιακή προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία της πλειονότητας των εκπαιδευτικών καθώς και οι πρακτικές τους εντάσσονται στο μοντέλο μεταφοράς της γνώσης είναι χρήσιμο (και απαραίτητο σύμφωνα με την εποικοδομητική άποψη) οι εκπαιδευτικοί πρώτα να αναγνωρίσουν το πλαίσιο των παραδοχών μέσα στο οποίο οργανώνουν τη διδασκαλία τους και μετά να κληθούν να το αλλάξουν γνωρίζοντας τις προτεινόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις.
Η αναγνώριση του πλαισίου των παραδοχών μέσα στο οποίο οργανώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι τη διδασκαλία τους θα πρέπει να γίνει κυρίως έμμεσα μέσα από την ανάλυση των πρακτικών των συναδέλφων τους οποίους θα κληθούν να επιμορφώσουν.
Ως προς τις διαδικασίες συνεργατικής μάθησης:
(α) επειδή το εργαστήριο (ΤΠΕ / ΦΕ) είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει τελικά να οργανώνεται με βάση το πλαίσιό της,
(β) επειδή, τουλάχιστον στις πρώτες απόπειρες δημιουργεί πολλά προβλήματα που λειτουργούν αποτρεπτικά,
(γ) επειδή η έλλειψη εμπειρίας-παιδείας [από εκπ/κούς και μαθητές] οδηγεί σε υβριδικά σχήματα οργάνωσης της μάθησης, μερικά από τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και ως μόνιμα υποκατάστατα
Θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλυθούν με ειλικρίνεια και σαφήνεια οι δυσκολίες μετάβασης από ένα παγιωμένο τρόπο οργάνωσης σε άλλο με υψηλές απαιτήσεις οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας ώστε:
 • να γίνει κατανοητή η έκταση και η εγγενής δυσκολία του εγχειρήματος
 • να υιοθετηθεί η προσέγγιση της βαθμιαίας μετάβασης η οποία δίνει τη δυνατότητα, μέσα από τον αναστοχασμό, διορθωτικών παρεμβάσεων.
Στον κόμβο του Π.Ι (επιμόρφωση) υπάρχουν ακόμα Φύλλα Εργασίας και προτάσεις διδασκαλίας με ΤΠΕ. Προτείνεται να αποτελέσουν υλικό για συζήτηση. Εκεί θα βρει κανείς κυρίως αντι-παραδείγματα. Από την άλλη, οι προτεινόμενες δραστηριότητες με τη μορφή Φύλλων Εργασίας υπάρχουν σε πολλά από τα προτεινόμενα λογισμικά.

Ε5 35 ώρες – ΠΕΡΙΠΤΩΣEIΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ( CASE STUDIES ) ΜΕΛΕΤΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος μελετώνται σε βάθος περιπτώσεις εισαγωγής και χρήσης των ΤΠΕ καθώς και της σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αναφέρονται και συζητούνται σχετικές αντίστοιχες περιπτώσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Στο δεύτερο μέρος οι Ε εργάζονται για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την ανάπτυξη των ενοτήτων που έχουν επιλέξει ήδη από το Ε2
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προωθείται η χρήση του διαδικτύου και χρήση ανοιχτών λογισμικών / ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων
Στο τρίτο μέρος οι Ε διδάσκουν στα σχολεία τα μαθήματα της ενότητας.
Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται και παραδίδονται οι τελικές εργασίες τους.

 

Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης είναι περίπου 15 ώρες μαθήματος
Η μελέτη των περιπτώσεων (case studies) γίνεται κατά προτίμηση σε συνεργασία με τους Ε42 και αφορά πραγματικές καταστάσεις σε κεφάλαια- μαθήματα ενδιαφέρουν όλους τους ΠΕ4. Οι περιπτώσεις παρουσιάζονται από δύο όψεις τη διδασκαλία του κεφαλαίου στους μαθητές και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του κεφαλαίου με την εφαρμογή των ΤΠΕ.
Στο δεύτερο μέρος οι Ε ακολουθούν τη μέθοδο project για την ανάπτυξη των ενοτήτων με τη καθοδήγηση των καθηγητών τους.
Στη φάση αυτή οι Ε μυούνται, κυρίως, σε ανοικτά λογισμικά εργαζόμενοι αυτόνομα σε ομάδες.
Οι παρουσιάσεις στο τρίτο μέρος γίνονται με το pp
Η οργάνωση των διδασκαλιών και οι σχετικές παρατηρήσεις θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις της ομάδας.
Εδώ στα ειδικά θέματα μπορούν να παρουσιαστούν-εξεταστούν προτάσεις με τη χρήση των λογισμικών και να ζητήσουμε την μετατροπή / ανάπτυξη νέων μαθησιακών περιβαλλόντων.
Επειδή τα IP, MODELLUS, MICROWORLDS PRO απαιτούν αρκετό χρόνο για την στοιχειώδη τους εκμάθηση για την δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων ίσως απαιτηθούν ένθετα για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή.
Η θέση όμως αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι η σε βάθος ανάλυση-εκπαίδευση στα ανοιχτά λογισμικά μπορεί να ξεφύγει από τον τεχνικό χαρακτήρα που συνήθως παίρνει (δημιουργώ περιβάλλον για να μάθω το λογισμικό) και να προσανατολιστεί διδακτικά (σχεδιάζω-δημιουργώ περιβάλλον κατάλληλο για να αντιμετωπίσω διδακτικά συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση και έτσι μαθαίνω και το λογισμικό). Εδώ σχεδιάζω σημαίνει και προσδιορίζω τα επιθυμητά χαρακτηριστικά με βάση τις διδακτικές ανάγκες και συμβιβάζω τις επιθυμίες μου με τις δυνατότητες του λογισμικού. Έτσι είναι δυνατή και η αξιολόγηση του τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάθε λογισμικό.

Αναρτήθηκε για πρώτη φορά στις 27 Οκτωβρίου 2005 στο δικτυακό τόπο του ΕΑΙΤΥ αφιερωμένο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Αναδημοσίευση από το δικτυακό τόπο: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=46