Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

YPAIPTH1

Αθήνα, 15/06/2014,   Αρ. Πρωτ.: 8

Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε)

ΠΡΟΣ: κ. Γκλαβά, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΕΠ
ΚΟΙΝ.: κ. Κουμέντο, Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ, κ. Μαρινάγη, Επιστημονική υπεύθυνο ΙΤΥΕ

Θέμα: «Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου»

Αξιότιμοι κύριοι,

το Δ. Σ. του Συλλόγου Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) ως φορέας εκπροσώπησης των μελών του (επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου), αλλά και ως φορέας ενημέρωσης πολλών άλλων εμπλεκομένων στο έργο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (συντονιστών, καταχωριστών, τεχνικών υπευθύνων, ακόμα και επαγγελματιών προμηθευτών) θα ήθελε να σας επισημάνει μια σειρά ζητημάτων που θέτουν δυσκολίες στην ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δημιουργούν προβληματισμούς σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Συγκεκριμένα:

Α. Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης

Με την υπ’ αρ. 2500/18.03.2014 εγκύκλιο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η υπεύθυνη του έργου κα Αικατερίνη Μαρινάγη μας διαβεβαίωσε πως εγκρίθηκε εισήγησή τους (υπ’ αρ. 9/17.02.2014 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) για άμεση έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές που συμμετείχαν στα αντίστοιχα προγράμματα πιστοποίησης.

Έκτοτε δεν είχαμε καμία ενέργεια προς επίλυση της εκκρεμότητας.

Ο Σύλλογός μας δέχεται καθημερινά ερωτήματα για το ζήτημα αυτό και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης αυτής.

Β. Εξετάσεις πιστοποίησης

Στις 03.06.2014 ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα και οι διαθέσιμες ημερομηνίες για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr).

Με έκπληξη επιμορφούμενοι και επιμορφωτές διαπιστώσαμε πως τα διαθέσιμα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.) ήταν ελάχιστα και μόνο κλάσμα των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μπορούσαν να εξυπηρετήσουν.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως για δημοφιλείς ειδικότητες (ΠΕ70, ΠΕ60) οι διαθέσιμες θέσεις είχαν καλυφθεί σε διάστημα μερικών ωρών, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να δηλώσουν συμμετοχή σε εξεταστικά κέντρα πολύ μακριά από τον τόπο διαμονή τους.

Τονίζουμε πως η κατάσταση αυτή θα δημιουργήσει στο μέλλον δυσεπίλυτα προβλήματα καθώς οι επιμορφούμενοι των τελευταίων περιόδων ήταν χιλιάδες και αναμένεται να συσσωρευτούν τα αιτήματα στις επόμενες περιόδους πιστοποίησης.

Προτείνουμε την προκήρυξη νέας περιόδου πιστοποίησης αρχές Σεπτεμβρίου 2014 και πάντως εντός του έτους.

Γ. Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης Ε΄ Περιόδου

Με τον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης της Ε΄ Περιόδου προβλέπονται αλλαγές στη διαδικασία δικαιολόγησης των δαπανών των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.).

Συγκεκριμένα για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών απαιτείται προγενέστερη έγκριση ανάθεσης προμήθειας από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κλπ. (σελ. 11 του οδηγού).

Η διαδικασία αυτή είναι ανεφάρμοστη και αντιπαραγωγική ειδικά για την κατηγορία δαπανών που αφορούν στις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού των Κ.Σ.Ε.., γιατί αφενός είναι πρακτικά αδύνατον να προβλεφθούν οι βλάβες και αφετέρου θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρες οι διαδικασίες έγκρισης των επισκευών εξοπλισμού ο οποίος πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος σε επιμορφωτές και επιμορφούμενους.

Επισημαίνουμε πως η διαδικασία προσφορών θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί στην περίπτωση αγοράς νέου εξοπλισμού ή στην περίπτωση προληπτικής αντικατάστασης εξοπλισμού αλλά κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη δικαιολόγηση των ταχυδρομικών δαπανών, αφού σε ελάχιστες περιπτώσεις οι εταιρίες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες αποδέχονται να εκδώσουν τιμολόγια και να εξοφληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι τα περισσότερα Κ.Σ.Ε δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ταχυδρομικά έξοδα που κάνουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκταμιεύσουν το αντίστοιχο ποσό κι έτσι να χάνονται αναξιοποίητοι οι προβλεπόμενοι πόροι.

Προτείνουμε να μην ισχύσει η διαδικασία περί προμηθειών ειδικά για την κατηγορία δαπανών που αφορούν σε επισκευές και συντήρηση εξοπλισμού λόγω της φύσης της δαπάνης (μη προβλέψιμη δαπάνη που χρήζει άμεσης ενέργειας).

Για τα ταχυδρομικά έξοδα προτείνουμε να αναλάβει το Ι.Ε.Π. την κάλυψη όλων των σχετικών εξόδων προχωρώντας σε σύμβαση με εταιρίες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τα αδιάθετα χρηματικά ποσά.

Δ. Συμμετοχή εκπροσώπου των Επιμορφωτών στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (Κ.Ε.Σ.Ε.)

Ο Σύλλογος Επιμορφωτών ΤΠΕ-Ε αιτείται – για μια ακόμη φορά – τη συμμετοχή εκπροσώπου των επιμορφωτών στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (Κ.Ε.Σ.Ε.).. Ως επιμορφωτές έχουμε στηρίξει το έργο επιτυχώς και με συνέπεια σε όλη του τη διάρκεια και διαθέτουμε την εμπειρία για πολλές πτυχές της οργάνωσής του. Πολλά από τα θέματα που προκύπτουν συνεχώς θα είχαν εντοπιστεί εγκαίρως εάν υπήρχε η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των επιμορφωτών.

Οι επιμορφωτές αποτελούμε σημαντικότατο παράγοντα υλοποίησης του έργου και θα ήταν θετικότατη η συμβολή μας σε θέματα συντονισμού της επιμόρφωσης.

Τονίζουμε πως ο Σύλλογος Επιμορφωτών ΤΠΕ@Ε θα σταθεί αρωγός σε κάθε θετική προσπάθεια των συνεργαζομένων φορέων υλοποίησης του έργου και θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Αναμένουμε διευκρινήσεις για τα παραπάνω θέματα το συντομότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                        Η Γενική Γραμματέας

Γιάννης Σαλονικίδης                          Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

ΠΗΓΗ: http://sep-tpe.gr/?p=269